Ewa Rogoża, Katarzyna Drzewiecka „Rejestracja śladów daktyloskopijnych systemem TrasoScan"

Ewa Rogoża, Katarzyna Drzewiecka „Rejestracja śladów daktyloskopijnych systemem TrasoScan"

Streszczenie
Ciągły rozwój metod wizualizacji śladów wymusił tworzenie nowych, specjalistycznych urządzeń do ich rejestracji. W ostatnich latach na rynku kryminalistycznym pojawił się system TrasoScan do rejestracji i obróbki śladów kryminalistycznych: traseologicznych, daktyloskopijnych lub dokumentów. Obecnie najczęściej wykorzystywany jest w badaniach traseologicznych. Niemniej jednak z dużym powodzeniem może być zastosowany do rejestracji śladów linii papilarnych na foliach daktyloskopijnych, odlewach silikonowych, zabezpieczonych wraz z podłożem, bądź śladów ujawnionych metodami chemicznymi. W niniejszym artykule przedstawiono szerokie spektrum możliwości TrasoScanu w zakresie rejestracji różnego rodzaju śladów daktyloskopijnych.

Słowa kluczowe: TrasoScan, ślady daktyloskopijne, fluorescencja śladów

Summary
The continuous development of methods of trace visualization entailed the development of new, specialized trace registration devices. In recent years, the TrasoScan System for registration and processing of forensic traces: traseological traces, fingerprints or documents has appeared on the forensic market. Currently, this device is most often applied to  traseological examinations. Notwithstanding the above, it can be successfully used to register fingerprints on dactyloscopic films, silicone casts, those secured together with a surface, or traces revealed by chemical methods. This article presents the broad spectrum of TrasoScan’s capabilities for registering fingerprints of various types

Key words: TrasoScan, fingerprints, trace fluorescence

Identyfikatoe cyfrowy - https://doi.org/10.34836/pk.2021.313.2

Powrót na górę strony