Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (CLKP) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej clkp.policja.pl.

Data publikacji strony internetowej: 11.12.2007

Data ostatniej dużej aktualizacji: 05.09.2023

Dostępnośc cyfrowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie opublikowano dokumenty, które:

  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.

Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.

Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.

Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" oraz system oceny treści nie są dostępne.

Oświadczenie sporządzono w dniu01.06. 2023 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne, żądania i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest kom. Danuta Kalinowska, adres poczty elektronicznej clkp@policja.gov.pl. Kontaktować można się także pisząc na adres Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - Aleje Ujazdowskie 7 00-583 Warszawa, dzwoniąc na numer telefonu 47 72 146 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, znajduje się przy Alejach Ujazdowskich 7 w Warszawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem i tablicą informacyjną umieszczonymi na gmachu budynku. Aby dotrzeć do budynku należy przejść przez furtkę do wejścia głównego. Główne drzwi wejściowe zamknięte są na stałe elektromagnesem. Ich otwarcie jest możliwe po nawiązaniu połączenia z ochroną budynku za pomocą wideodomofonu, którego terminal znajduje się prawej stronie wejścia. Za pomocą wideodomofonu można poprosić pracownika ochrony o pomoc w wejściu do wnętrza budynku. Po wejściu do budynku należy skierować się na schody usytuowane na wprost drzwi, prowadzące na półpiętro, gdzie po lewej stronie znajduje się lada ochrony budynku. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Przemieszczanie się po obiekcie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji możliwe jest jedynie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji (osoby wprowadzającej). Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

W budynku nie ma windy dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Kontakt:

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Aleje Ujazdowskie 7 00-583 Warszawa
tel.: 47 721 55 95 tel.: 47 721 51 10
email: clkp@policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony