Magdalena Mirek, Mateusz Kowalcze „Badania mikrośladów chemicznych ostatnią deską ratunku?"

Magdalena Mirek, Mateusz Kowalcze „Badania mikrośladów chemicznych ostatnią deską ratunku"

Streszczenie
Mikroślady chemiczne należą do grupy śladów kryminalistycznych. W przypadku tego rodzaju śladów mamy
do czynienia z identyfikacją grupową. Mimo to są bardzo cennym i często jedynym procesowym źródłem informacji o zaistniałym przestępstwie, a ich znaczenie dowodowe wzrasta szczególnie w sytuacjach, kiedy w toku prowadzonych czynności nie udało się zabezpieczyć śladów kryminalistycznych, dzięki którym możliwa jest identyfikacja indywidualna sprawcy przestępstwa. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie znaczenia mikrośladów chemicznych dla wyjaśnienia okoliczności zdarzenia oraz wytypowania sprawcy przestępstwa na podstawie opinii wykonanej w 2020 r. w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, dotyczącej wypadku drogowego, w przebiegu którego śmierć poniosła młoda kobieta.

Słowa kluczowe: mikroślady chemiczne, wypadek drogowy, włókna, tworzywa sztuczne

Summary
Chemical micro-traces belong to the group of forensic traces. In the case of this type of traces, we are dealing
with group identification. Nonetheless, they are a very valuable and often the only procedural source of information about a crime that has taken place, and their evidential significance increases, in particular, in situations where it has not been possible to secure forensic traces in the course of the conducted activities, which would allow for individual identification of a perpetrator. The purpose of this article is to show the importance of chemical micro-traces in clarifying the circumstances of an incident and identifying a perpetrator on the basis of an opinion made in 2020 at Forensic Laboratory of the Voivodeship Police Headquarters in Kraków concerning a road accident which resulted in the death of a young woman.

Key words: chemical micro-traces, road traffic accident, fibres, plastics

Identyfikator cyfrowy - https://doi.org/10.34836/pk.2021.314.4

Powrót na górę strony