Paweł Olber „Informatyka kryminalistyczna w kontekście usług i przechowywania danych w chmurze obliczeniowej"

Paweł Olber „Informatyka kryminalistyczna w kontekście usług i przechowywania danych w chmurze obliczeniowej"

Streszczenie
Rola i możliwości informatyki kryminalistycznej w środowisku chmury obliczeniowej nadal pozostają nierozwiązanym i niedostatecznie zbadanym obszarem badań naukowych. Rosnąca popularność usług przechowywania danych w chmurze sprawia, że zabezpieczanie dowodów zlokalizowanych w Internecie stanowi jedno z wyzwań informatyki kryminalistycznej. Istniejące bariery prawne w większości przypadków uniemożliwiają uzyskiwanie bezpośredniego dostępu do zasobów w chmurze w celu zabezpieczenia danych. W wielu sytuacjach wymagana jest pomoc zagranicznych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Uzasadnieniem podjęcia współpracy międzynarodowej mogą być ustalenia dokonywane w ramach kryminalistycznych badań informatycznych, które pozwalają na odtworzenie aktywności użytkownika w zakresie korzystania z usług przechowywania danych w chmurze obliczeniowej. Istotna jest więc znajomość potencjalnych źródeł informacji, umożliwiających odtworzenie aktywności użytkownika usług chmur obliczeniowych, a także świadomość aktualnego stanu wiedzy i badań naukowych w tym zakresie.

Słowa kluczowe: chmura obliczeniowa, dysk wirtualny, informatyka kryminalistyczna, badania informatyczne

Summary
The role and capabilities of digital forensics in the cloud computing environment still remain an unsolved and insufficiently explored scientific area. The growing popularity of cloud-based data storage services makes recovery of evidence on the Internet a major challenge for forensic IT exminers. Existing legal barriers in most cases prevent direct access to cloud stored resources for the purpose of recovering data. In many situations, assistance from foreign law enforcement and judicial authorities is required. Findings made during forensic IT analysis that allow reconstructing user’s activities and indicate the act of taking advantage of cloud computing data storage is a justification for undertaking international cooperation. Therefore, it is important to know potential sources of information that enable the reconstruction of the activity of the user in cloud computing services, as well as the awareness of the current state of knowledge and scientific research in this field.

Key words: computing cloud, file hosting service, digital forensics, IT examinations

Identyfikator cyfrowy - https://doi.org/10.34836/pk.2021.312.2

Powrót na górę strony