ZAKRES BADAŃ WYKONYWANYCH W CLKP

W dniu 16 maja 2005 r. Polskie Centrum Akredytacji przyznało Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji Certyfikat Akredytacji nr AB 596.  Uzyskany Certyfikat Akredytacyjny potwierdza spełnienie wymagań Normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
„Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania jakością w Laboratorium.
Akredytacja potwierdza wysokie kompetencje personelu laboratorium oraz gwarantuje, że wyniki akredytowanych badań są uznawane przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 
 
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 596
wydany przez
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
Wydanie nr 24, Data wydania: 23 kwietnia 2024 r.


 
Badane obiekty/Grupa obiektów
Badane cechy i metody badawcze
Normy i/lub udokumentowane
 procedury badawcze
Wydział Badań Dokumentów i Informatyki Śledczej
Rękopisy
Cechy graficzne pisma ręcznego. Metoda graficzno-porównawcza.
BJ-W-IV-Pb-1
Wyd. IV
z dn. 31.10.2022 r.
Dokumenty Badania zmian na dokumentach. Metody optyczne: mikoroskopia stereoskopowa, analiza absorpcji i luminescencji w bliskiej podczerwieni.
BJ-W-IV-Pb-2
Wyd. V
z dn. 22.11.2022 r.
Wydział Badań Broni, Mechanoskopii i Wypadków Drogowych
Urządzenia
o charakterze
broni i amunicji
Właściwości konstrukcyjne oraz funkcjonalne związane
ze zdatnością do miotania ładunku rażącego na odległość oraz
ze zdatnością do odpalania ładunku miotającego.
BJ-W-V-Pb-2
Wyd. V
z dn. 31.10.2022 r.
Narzędzia i przedmioty, urządzenia zamykające,
podłoża stałe, oznaczenia identyfikacyjne
Identyfikacja grupowa, indywidualna.
Ustalanie całości rozdzielonych przedmiotów.
Metoda: Analiza śladów mechanoskopijnych
 
Oznaczenia identyfikacyjne.
Analiza budowy strukturalnej, określenie autetyczności oznaczeń, ujawianie pierwotnych oznakowań.
Metoda: defektoskopowa, trawienia.
BJ-W-V-Pb-1
Wyd. IV
z dn. 31.10.2022 r.
Metalowe elementy konstrukcyjne
Fraktografia.
Metalografia.
Pomiar twardości metodą Vickersa.
Pomiar twardością metodą Rockwella.
BJ-W-V-Pb-4
Wyd. IV
z dn. 31.10.2022 r.
Wydział Badań Chemicznych
Nośniki pozostałości powystrzałowych
Ujawnianie i identyfikacja na nośnikach pozostałości po wystrzale
z broni palnej.
Metoda: skaningowa mikroskopia elektronowa z energodyspersyjną detekcją promieniowania rentgenowskiego (SEM/EDX)

BJ-W-VI-Pb-1

wyd. VII

z dn. 09.03.2023 r.

Wydział Badań Genetycznych
Materiał pochodzenia ludzkiego
Identyfikacja rodzaju śladu biologicznego. Cechy swoiste materiału biologicznego. Metoda: Immunochromatograficzna i biochemiczna. Indywidalizacja śladów biologicznych.
Analiza DNA w zakresie polimorficznych układów typu STR.
Metoda: Mulipleks PCR z elektroforezą kapilarną.
BJ-W-VIII-Pb-11)
Wydział Badań Daktyloskopijnych i Traseologicznych
Podłoża - nośniki śladów linii papilarnych
Wizualizacja śladów daktyloskopijnych.
Techniki: Badania wizualne, DFO, 1,2-IND, Ninhydryna, Physical Developer, Polimeryzacja cyjanoakrylanów, Basic Yellow 40, Proszki daktyloskopijne typu: ferromegnetyczne, lekkie, specjalne, Wet Powder, Small Particle Reagent, Acid Black 1, Acid Yellow 7, Hungarian Red, DMAC, Sudan Black, Fiolet krystaliczny, VDM, ORO
BJ-W-VII-Pb-1
Wyd. VIII
z dn. 31.10.2022 r.
Odwzorowanie linii papilarnych
palców, dłoni i stóp
Identyfikacja odwzorowań linii papilarnych.
Podłoża, odlewy, folie ze śladami obuwia, stóp
Badanie traseologiczne.
BJ-W-VII-Pb-2
Wyd. V
z dn. 28.11.2022 r.
 

1)Dopuszcza się stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium.

Aktualny Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 596 znajduje się również na stronie www.pca.gov.pl 

Wychodząc naprzeciw potrzebom Zleceniodawców i stron zainteresowanych, CLKP wprowadziło w odniesieniu do procedury badań genetycznych nr BJ-VIII-Pb-1 – Materiał pochodzenia ludzkiego elastyczny zakres akredytacji w granicach stosowania zaktualizowanych metod własnych.

Listę akredytowanych działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji zamieszczono poniżej.

Poza badaniami akredytowanymi w CLKP przeprowadzane są również inne badania wyszczególnione w załączniku nr 7 do Księgi Jakości CLKP.


UWAGA! CLKP nie udostępnia procedur systemowych, procedur badawczych, instrukcji badawczych, metodyk, wytycznych, standardów, które zostały wytworzone na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i przeznaczone są do użytku wewnętrznego oraz stanową jego własność. Powyższe dokumenty mogą zostać jedynie udostępnione na pisemne żądanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w prowadzonym przez niego postępowaniu. Wyjątek stanowi Księga Jakości nr BJ-KJ, która może zostać udostępniona, na wniosek klientów laboratorium przez Pełnomocnika Dyrektora CLKP ds. Zarządzania Jakością po uprzednim wyrażeniu zgody przez Dyrektora CLKP.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony