Katarzyna Staciwa „Krajowa koncepcja rozwiązań systemowych w obszarze zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci"

Katarzyna Staciwa „Krajowa koncepcja rozwiązań systemowych w obszarze zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci"

Streszczenie
Wykorzystywanie seksualne dzieci w cyberprzestrzeni, w tym obecność treści będących wizualnym zapisem
czynów zabronionych popełnionych na ich szkodę, to problem globalny. Walka z tym problemem jest skuteczna wtedy, gdy zaangażowane w nią podmioty  korzystają w sposób systemowy z dostępnych rozwiązań technologicznych. Dotyczy to przede wszystkim tych rozwiązań, dzięki którym możliwa jest szybka weryfikacja, czy potencjalnie nielegalne treści zostały wcześniej sklasyfikowane jako przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci (ang. Child Sexual Abuse Material, dalej: CSAM), jak również komunikacja pomiędzy podmiotami mającymi dostęp do takich treści w ramach wykonywanych obowiązków. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie rozwiązań i narzędzi stosowanych w tym obszarze, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym, oraz przedstawienie propozycji podejścia systemowego, które przyczyni się do zwiększenia efektywności aktualnych rozwiązań w powyższym zakresie, na poziomie krajowym.

Słowa kluczowe: wykorzystywanie seksualne dzieci, cyberprzestrzeń, Child Sexual Abuse Material, CSAM, wartości hash

Summary
Sexual exploitation and abuse of children in cyberspace, including the presence of content that is a visual
record of criminal acts committed against them, is a global problem. The fight against this problem is effective when the actors involved make systemic use of the available technological solutions. This applies in particular to solutions that allow for a quick verification of whether potentially illegal content has been previously classified as Child Sexual Abuse Material (hereinafter: CSAM), as well as to communication between persons accessing such content in the course of their duties. This study aims to provide an overview of solutions and tools used in this area, both internationally and nationally, and to propose a systemic approach that will contribute to the effectiveness of current solutions in the above area at national level.

Key words: child sexual abuse, child sexual exploitation, cyberspace, Child Sexual Abuse Material, CSAM, hash values

Identyfikator cyfrowy - https://doi.org/10.34836/pk.2021.314.2

Powrót na górę strony