Beata Krzemińska „Walidacja Mobilnego Stanowiska Daktyloskopijnego w ramach projektu HIT-NET"

Beata Krzemińska „Walidacja Mobilnego Stanowiska Daktyloskopijnego w ramach projektu HIT-NET"

Streszczenie
Mobilność kojarzy się ze swobodnym przemieszczaniem się, a w przypadku komputerów także z bezprzewodowym łączeniem z Internetem w celu szybkiej wymiany danych. Specjaliści różnych branż lub formacji coraz częściej zabiegają o zaimplementowanie takiej funkcjonalności w używanym przez nich sprzęcie. Policja wykorzystuje terminale mobilne, urządzenia do szybkiego potwierdzania tożsamości osób (Kot, Tomaszycki, 2015, s. 340 i 343) oraz mobilny komisariat, ale nie posiada mobilnego stanowiska daktyloskopijnego. Pierwsze prototypowe stanowisko tego rodzaju zakupiono w ramach projektu finansowanego przez NCBR nr DOB-BIO9/13/01/2018 (HIT-NET) i poddano walidacji  w Zakładzie Daktyloskopii CLKP. W artykule zamieszczono wyniki wspomnianych badań i zaproponowano kierunki modernizacji tego rodzaju zestawów.


Słowa kluczowe: AFIS, daktyloskopia, walidacja, Mobilne Stanowisko Daktyloskopijne, HIT-NET

Summary
Mobility is associated with freedom of movement and, in the case of computers, also with wireless connection to the Internet for fast data exchange. Professionals in various industries or formations are increasingly seeking to implement such functionality in the equipment they use. Police use mobile terminals , devices forrapid confirmation of individuals’ identities (Kot, Tomaszycki, 2015, pp. 340 and 343), and a mobile police workstation, but are not equipped with a mobile fingerprint workstation. The first prototype workstation of this kind was purchased under the NCBR-funded project no. DOB-BIO9/13/01/2018 (HIT-NET) and validated at the Fingerprint Examination Department of the Central Forensic Laboratory of the Police. The article provides the results of the tests conducted and suggests directions for modernization of such setups.


Key words: AFIS, dactyloscopy, validation, Mobile Fingerprint Workstation, HIT-NET

Identyfikator cyfrowy - https://doi.org/10.34836/pk.2021.313.4

Powrót na górę strony