Edyta Kot, Anna Jurga, Ewa Kartasińska, Ewa Lewandowska, Sławomir Paśko „Metody biometryczne i ich stosowanie w działaniach wykrywczych Policji"

Edyta Kot, Anna Jurga, Ewa Kartasińska, Ewa Lewandowska, Sławomir Paśko „Metody biometryczne i ich stosowanie w działaniach wykrywczych Policji"

Streszczenie
Biometria stanowi jedną z podstawowych technik wykrywczych stosowanych na co dzień w działaniach organów ścigania. Podobnie jak inne techniki podlega ona ciągłym zmianom. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tego, co było w przeszłości, tego, co jest teraz, i tego, co pojawi się w najbliższej przyszłości. Zaprezentowano w nim sposób gromadzenia wybranych danych, jak również systemy wykorzystywane do ich przetwarzania. Dodatkowo zamieszczono praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak poszczególne dane biometryczne powinny być pobierane, oraz – w odniesieniu do konkretnych przypadków – wytłumaczono, dlaczego procedura pobierania danych przebiega w ten, a nie inny sposób, i jakie to ma znaczenie dla późniejszego ich przetwarzania. Ponieważ przy pobieraniu materiału niekiedy pojawiają się problemy, toteż zostały one zaprezentowane wraz z omówieniem przyczyn. Poza informacjami dotyczącymi aspektów technicznych w artykule można znaleźć odniesienia do aktów prawnych regulujących kwestie związane z biometrią.


Słowa kluczowe: biometria, dane daktyloskopijne, DNA, wizerunek twarzy, RapidHIT, Live Scanner

Summary
Biometrics is one of the basic detection techniques used in law enforcement activities on a daily basis. Like other techniques, it is constantly changing. This article aims to provide an overview of what was in the past, what is now, and what will be in the near future. It presents the selected methods of collecting some of the data, as wellas the systems used to process them. In addition, practical guidance is provided on how individual biometric data should be collected and, for specific cases, it explains why the data collection procedure is carried out in one way and not another, and what it means for its subsequent processing. As problems sometimes ariseduring recovery of the material they have been presented together with an overview of the reasons for that. In addition to information on the technical aspects, the article also includes references to legal acts regulating issues related to biometrics.


Key words: biometry, dactyloscopic data, DNA, facial image, RapidHIT, Live Scanner

Identyfikator cyfrowy - https://doi.org/10.34836/pk.2021.312.1

Powrót na górę strony