Anna Przewor, Łukasz Kocielnik „Biometryczne podpisy elektroniczne jako nowy przedmiot badań pismoznawczych"

Anna Przewor, Łukasz Kocielnik „Biometryczne podpisy elektroniczne jako nowy przedmiot badań pismoznawczych"

Streszczenie
Analizy elektronicznych podpisów biometrycznych są innowacją w ramach badań kryminalistycznych. Celem opisanych w artykule badań było ustalenie, czy możliwe jest kategoryczne potwierdzenie lub wykluczenie zarówno autentyczności, jak i wykonawstwa własnoręcznych biometrycznych podpisów elektronicznych. Kilkuletnie badania różnego typu podpisów elektronicznych pozwoliły na kategoryczne opiniowanie w tej dziedzinie. Artykuł definiuje i określa zakres terminologiczny pojęcia biometrycznego podpisu elektronicznego w ramach szeroko rozumianych podpisów elektronicznych. Analiza podpisów biometrycznych oparta została na metodzie graficzno-porównawczej wykorzystywanej powszechnie w tradycyjnym modelu analizy pismoznawczej. Jedyna zmiana polegała na rozszerzeniu zespołu cech motorycznych o cechy biometryczne, które okazały się niezbędne do kategorycznego opiniowania w tym zakresie. Opisane w materiale wyniki badań pozwalają na badania ilościowe w ramach analizy rękopisów umożliwiające kategoryczne opiniowanie. Biometryczne cechy pisma określane w całości za pomocą danych liczbowych powinny przyczynić się do wyeliminowania ewentualnej stronniczości biegłego.

Słowa kluczowe: biometria, podpis, kryminalistyka, opinia, metoda graficzno-porównawcza

Summary
Analyses of electronic biometric signatures constitute an innovation in forensics. The aim of the study described in this article was to determine whether it is possible to categorically confirm or exclude both the authenticity and the execution of handwritten biometric electronic signatures. Several-year-long research on various types of electronic signatures has made it possible to formulate categorical conclusions in this area. The article defines and determines the terminological scope of the biometric electronic signature concept within the widely understood electronic signatures. The analyses of biometric signatures were based on the graphical-comparative method commonly used in the traditional model of  andwriting analysis. The only modification consisted in replacing the set of motoric features with biometric features, which turned out to be necessary for a categorical opinion on this matter. Study results described in the text allow for quantitative examination within analysis of manuscripts thus enabling issuing a categorical opinion. The biometric features of handwriting identified entirely by means of digital data ought to contribute to the elimination of any bias that might exist on the part of an expert.

Key words: biometry, signature, forensic science, expert opinion, graphical-comparative method

Identyfikator cyfrowy - https://doi.org/10.34836/pk.2021.311.2

Powrót na górę strony