Anna Kamińska „Biegły w postępowaniu przygotowawczym – jego rola w procesie wykrywczym na przykładzie sprawy o zabójstwo sprzed 26 lat"

Anna Kamińska „Biegły w postępowaniu przygotowawczym – jego rola w procesie wykrywczym na przykładzie sprawy o zabójstwo sprzed 26 lat"

Streszczenie
Artykuł stanowi studium przypadku – sprawy o zabójstwo, które nie zostało wykryte przez ponad 26 lat. W jego treści podkreślono rolę biegłych oraz ich znaczny wpływ na efektywność prowadzenia omawianego postępowania przygotowawczego. Przyjrzenie się sprawie pokazuje, że proces wykrywczy w omawianym przypadku oparty był w głównej mierze na badaniach genetycznych. Nie bez znaczenia okazała się również współpraca policjantów koncentrujących się na pracy operacyjnej i tych, którzy zajmują się pracą dochodzeniowo-śledczą, wymiana wiedzy i doświadczeń, a także umiejętność obiektywnego, ponownego spojrzenia na uprzednio zebrane ślady i dowody.

Słowa kluczowe: zabójstwo niewykryte, ślady, biegły, genetyka, postępowanie przygotowawcze

Summary
The article is a case study of a manslaughter case that remained unsolved for over 26 years. In its content the role of forensic experts is emphasised as well as their significant impact on the effectiveness of conducting the preparatory proceedings under discussion. A closer look at the investigation shows that the detection process in the present case was mainly based on DNA profiling. The cooperation of police officers focusing on intelligence work and those who deal with investigative activities, the exchange of knowledge and experiences, as well as the ability to impartially once more look into the previously recovered traces and evidence was not without significance.

Key words: unsolved murder, traces, forensic expert, DNA profiling, preparatory proceedings

Identyfikator cyfrowy - https://doi.org/10.34836/pk.2021.311.4

Powrót na górę strony