Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w CLKP w trybie DODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
 
w związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) zwanej dalej „ustawą wdrażająca dyrektywę 2016/680”,
dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z siedzibą w Warszawie:
  • adres: Aleje Ujazdowskie 7, 00-583  Warszawa,
2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji zapewnia inspektor ochrony danych CLKP: mł. insp. Wiktor Dmitruk
  • adres: Aleje Ujazdowskie 7, 00-583 Warszawa
  • e-mail: iod.clkp@policja.gov.pl
3. Cel przetwarzania danych osobowych w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.

W CLKP dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:
  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.
Powrót na górę strony