Kierownictwo

Kierownictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Dyrektor
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

mł. insp. Iwona Marciniak-Krawczyk

Absolwentka Wydziału Chemii na Politechnice Warszawskiej, ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Finansami i Marketingu oraz Kontroli w Administracji Publicznej. 
Służbę w Policji rozpoczęła w 2001 roku, a następnie w 2004 roku ukończyła Szkolenie Zawodowe dla Absolwentów Szkół Wyższych w WSPol w Szczytnie. W 2004 roku ukończyła kurs ekspertów kryminalistyki. Uzyskała uprawnienia biegłego ze specjalności badania chemiczne. Od września 2014 roku zawodowo związana z pionem kryminalnym Komendy Głównej Policji. Najpierw pełniła służbę w Wydziale do Walki z Przestępczością Narkotykową Biura Służby Kryminalnej KGP, a następnie w Wydziale Kryminalnym Biura Kryminalnego KGP. Od lipca 2020 roku pełniła obowiązki Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Biura Kryminalnego KGP, a we wrześniu tego samego roku została mianowana na stanowisko naczelnika.
Od dnia 3 lutego 2024 roku powołana do pełnienia obowiązków na stanowisku Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. W dniu 11 marca 2024 roku mianowana na Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

****

Zastępca Dyrektora
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

nadkom. dr Anna Przewor

Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach, obecnie doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Kryminalistyki. Służbę w Policji rozpoczęła w 2000 roku. Zawodowo związana od początku służby z Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji. Od 2014 roku pełniła służbę w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, m. in. jako kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych. Od 2022 roku realizowała zadania radcy Zespołu Współpracy Międzynarodowej Policji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Posiada uprawnienia biegłego ze specjalności klasyczne badania dokumentów. Z dniem 16 lutego 2024 roku została powołana do pełnienia obowiązków na stanowisku Zastępcy Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. W dniu 8 kwietnia 2024 roku mianowana na Zastępcę Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

****

Zastępca Dyrektora
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

podinsp. Kamil Starzomczyk

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej, gdzie ukończył studia podyplomowe na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych na kierunku "Zarządzanie zasobami IT". Służbę w Policji pełni od 2006 roku początkowo w pionie prewencji Komendy Stołecznej Policji, a następnie w Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. 17 lipca 2017 roku rozpoczął pełnienie służby w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji na stanowisku zastępcy kierownika Zakładu Daktyloskopii, którą to pełnił do marca 2022 roku. Przez następne dwa lata realizował zadania w Biurze Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji. Ukończył szkolenia z zakresu prowadzenia projektów PRINCE2 foundation i practitioner oraz kurs zarządzania usługami IT (ITIL). Ponadto ukończył szkolenie dla absolwentów szkół wyższych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz szkolenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej. Jest również Audytorem Wiodącym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO 27001. W dniu 15 maja 2024 roku mianowany na Zastępcę Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

****

Powrót na górę strony