Weryfikacja i poświadczenie specyfikacji technicznej broni alarmowej i sygnałowej

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (dalej, jako CLKP) jako podmiot uprawniony na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie świadectwa broni alarmowej i sygnałowej (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1405), dokonuje weryfikacji i poświadcza, że broń alarmowa i sygnałowa została wytworzona zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, o których mowa w art. 47a Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, broni, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1545 oraz oraz Dz.U. z 2021 r. poz. 1329 dalej, jako „Ustawa”) oraz wydaje świadectwa broni alarmowej i sygnałowej.

Przedsiębiorca przekazuje CLKP wypełniony „Wniosek o przeprowadzenie weryfikacji, że broń alarmowa i sygnałowa została wytworzona zgodnie ze specyfikacjami technicznymi”, dostępny w sekcji „Pliki do pobrania” oraz jeden egzemplarz broni alarmowej i sygnałowej wraz z dokumentacją techniczną tej broni, a także dowód dokonania opłaty.

Uwaga – badania weryfikujące są badaniami niszczącymi przekazanych egzemplarzy broni.

Dokumentacja techniczna broni alarmowej i sygnałowej, sporządzona w języku polskim, obejmuje:

  • ogólny opis urządzenia;
  • rysunek zestawieniowy wraz z opisem objaśniającym sposób działania urządzenia;
  • wykaz wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowania, które mają zastosowanie do urządzenia;
  • sprawozdania techniczne z wyników badań przeprowadzonych albo zleconych przez wytwórcę urządzenia;
  • egzemplarz instrukcji użytkowania urządzenia;
  • oznaczenie wytwórcy urządzenia;

Weryfikacja specyfikacji technicznej następuje w terminie 30 dni od dnia przekazania przez przedsiębiorcę egzemplarza broni alarmowej i sygnałowej. CLKP zawiadomi przedsiębiorcę, który przekazał broń alarmową i sygnałową do weryfikacji, o zgodności wytworzenia danego typu lub modelu tej broni ze specyfikacjami technicznymi oraz informuje o możliwości odebrania świadectwa broni alarmowej i sygnałowej w terminie 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Świadectwo sporządzane jest w języku polskim i angielskim.

W przypadku niepotwierdzenia zgodności wytworzenia danego typu lub modelu broni alarmowej i sygnałowej ze specyfikacjami technicznymi CLKP zawiadamia o tym przedsiębiorcę, który przekazał tę broń do weryfikacji, oraz informuje o możliwości odebrania przekazanego egzemplarza broni alarmowej i sygnałowej wraz z dokumentacją techniczną tej broni w terminie 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Wniosek o przeprowadzenie weryfikacji, że broń alarmowa i sygnałowa została wytworzona zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wraz z bronią, dokumentacją techniczną tej broni oraz z dowodem dokonania opłaty można przekazywać do CLKP od dnia 23 sierpnia 2021 roku.

Opłata za weryfikację oraz wydanie świadectwa broni alarmowej i sygnałowej potwierdzającego, że broń alarmowa i sygnałowa została wytworzona zgodnie
ze specyfikacjami technicznymi, o których mowa w art. 47a ustawy, wynosi jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 291, 353 i 794).

Informacja o aktualnym przeciętnym wynagrodzeniu za dany kwartał dostępny jest na stronie internetowej GUS (https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/)

Opłatę należy wnieść przelewem na konto (przed przekazaniem broni alarmowej i sygnałowej):

NBP o/o Warszawa 18 1010 1010 0071 2622 3100 0000
Komenda Główna Policji
02-624 Warszawa, Puławska 148/150

Tytułem:

            weryfikacja i poświadczenie specyfikacji technicznej broni, nazwa wytwórcy, typ i model broni oraz jej kaliber.

Opłata za weryfikację i poświadczenie specyfikacji technicznej broni alarmowej i sygnałowej obejmuje wydanie świadectwa. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dostarczyć do CLKP razem z bronią alarmową i sygnałową oraz z wypełnionym wnioskiem o przeprowadzenie weryfikacji, że broń alarmowa i sygnałowa została wytworzona zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

Akty prawne regulujące weryfikację i poświadczenie specyfikacji technicznej broni alarmowej i sygnałowej:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie świadectwa broni alarmowej i sygnałowej (Dz.U.2021poz. 1405)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie specyfikacji technicznych, jakie powinno spełnić urządzenie, aby zostało uznane za broń alarmową i sygnałową (Dz. U. 2021 poz. 1383)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjny (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1545)

Powrót na górę strony