Pozbawianie cech broni

Data publikacji 09.06.2020


Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (CLKP) jako podmiot uprawniony dokonuje weryfikacji i poświadczenia, że strzelecka broń palna została pozbawiona cech użytkowych oraz dokonuje oznakowania strzeleckiej broni palnej pozbawionej cech użytkowych.

 

Przedsiębiorca, uprawniony do pozbawiania strzeleckiej broni palnej cech użytkowych, o którym mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1214 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zwany dalej ,,przedsiębiorcą” dokonuje demontażu strzeleckiej broni palnej przyjętej w celu pozbawienia jej cech użytkowych i wykonuje szczegółowe czynności określone w tabeli III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/337 z dnia 5 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2403 ustanawiające wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku.

Przedsiębiorca po wykonaniu czynności, o których mowa powyżej, przekazuje istotne części strzeleckiej broni palnej CLKP w celu przeprowadzenia weryfikacji zgodności pozbawienia tych istotnych części cech użytkowych wraz z protokołem przyjęcia broni zawierającym wykaz broni oraz oświadczeniem, że wszystkie operacje pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych zostały wykonane zgodnie ze specyfikacją określoną w tabeli III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/337 z dnia 5 marca 2018 r.

Przedsiębiorca przekazujący po raz pierwszy do weryfikacji i poświadczenia strzelecką broń palną przekazuje CLKP kopię koncesji o której mowa w art. 48 ust. 2 ustawy.

Przedsiębiorca po odebraniu oznakowanych istotnych części strzeleckiej broni palnej przekazuje CLKP, które dokonały ich oznakowania, zmontowaną strzelecką broń palną z osadzonymi w niej istotnymi częściami pozbawionymi cech użytkowych zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w tabeli II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/337 z dnia 5 marca 2018 r, do poświadczenia pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych i naniesienia właściwego oznakowania.

Opłata za weryfikację zgodności pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych ze specyfikacjami technicznymi wynosi 1/10 przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 53 ze zm.)  Informacja o aktualnym przeciętnym wynagrodzeniu za dany kwartał dostępna jest na stronie internetowej GUS (https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/). Opłatę należy wnieść przed przekazaniem istotnych części strzeleckiej broni palnej do CLKP przelewem na konto:

NBP o/o Warszawa 18 1010 1010 0071 2622 3100 0000
Komenda Główna Policji
02-624 Warszawa, Puławska 148/150
z adnotacją:
 
za weryfikację i poświadczenie  pozbawienia cech użytkowych egz. o nr fabr. ……………
lub:
za weryfikację i poświadczenie  pozbawienia cech użytkowych …. sztuk. egz. z  wykazu nr ….. z dnia …..
 
Opłata za weryfikację i poświadczenie zgodności pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych obejmuje wydanie ŚWIADECTWA. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dostarczyć do CLKP razem z istotnymi częściami strzeleckiej broni palnej.
 

Akty prawne regulujące weryfikację i poświadczenie, że strzelecka broń palna została pozbawiona cech użytkowych, stan prawny na dzień 9 czerwca 2020 r.:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie pozbawiania strzeleckiej broni palnej cech użytkowych (Dz. U. z 2020, poz. 272)

***

Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiające wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiana cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku

Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiające wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiana cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/337 z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2403 ustanawiające wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiającego wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (Dz.U. L 202 z 28.7.2016, str. 56—56)

***

 
Powrót na górę strony