Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Bezgraniczne
Bezpieczeństwo
 
 
Celem ogólnym instrumentu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającym, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego oraz uchylającym decyzję Rady 2007/125/WSiSW, jest przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. W ramach Instrumentu wskazano następujące cele szczegółowe:
  • zapobieganie przestępczości, zwalczanie przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej, w tym terroryzmu, oraz wzmacnianie koordynacji i zacieśniania współpracy organów ścigania i innych organów krajowych państw członkowskich, w tym z Europolem lub innymi odpowiednimi organami Unii, oraz z odpowiednimi państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi;
  • zwiększanie zdolności państw członkowskich i Unii do skutecznego zarządzania ryzykami związanymi z bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego oraz przygotowanie i ochrona ludzi i infrastruktury krytycznej przed atakami terrorystycznymi i innymi zdarzeniami związanymi z zagrożeniem dla bezpieczeństwa.
Projekty Komendy Głównej Policji zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014-2020 koordynowane merytorycznie przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji:

"Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą"

Wartość projektu: 1 423 100 zł, w tym finansowanie 1 067 325 zł, współfinansowanie 355 775 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Celem projektu jest znaczące zwiększenie możliwości zwalczania przestępstw komputerowych, cyberprzestępczości oraz przestępczości zorganizowanej poprzez budowę zintegrowanego centralnego systemu informacji o plikach (haszach) związanych z działalnością przestępczą (zwanego dalej Centralnym Systemem Haszy – CSH). Budowa systemu ma na celu gromadzenie w specjalnej bazie haszy plików zawierających treści przestępcze np. pedofilskie. Baza zostanie wykorzystana w codziennej analizie i pozwoli na natychmiastową identyfikację cyfrowych treści przestępczych, które znajdują się już w bazie oraz identyfikację plików, których analiza jest zbędna z uwagi na to, że nie zawierają one istotnych z punktu widzenia informatyki śledczej danych. Powyższe wpłynie na znaczące skrócenie czasu pracy organów ścigania w odniesieniu do analiz informatycznych przy jednoczesnym wielokrotnym wzroście ich skuteczności. System pozwoli także na przełamywanie zabezpieczeń kryptograficznych (opartych na haszach). Zostanie również przeprowadzone szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania budowanego systemu CSH, rozszerzenia wiedzy specjalistycznej dotyczącej najnowszych trendów informatyki śledczej, przestrzegania nowej procedury i rozwoju umiejętności analizy śledczej w tym zakresie.

"Innowacyjne narzędzie do akwizycji i zabezpieczenia danych cyfrowych"

Wartość projektu: 2 953 251,65 zł, w tym finansowanie 2 214 938,73 zł, współfinansowanie 738 312,92 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Celem projektu było opracowanie dedykowanego, kompleksowego i zautomatyzowanego oprogramowania pozwalającego na jak najszybsze i najpełniejsze zabezpieczanie danych cyfrowych (poprzez tworzenie kopii binarnych oraz zabezpieczanie śladów ulotnych) na miejscu zdarzenia przy użyciu nowatorskich metod „sifting collectors” oraz „rapid sampling”. Oprogramowanie pozwoli również na zabezpieczanie szeregu danych ulotnych oraz na ich natychmiastową wstępną analizę. W efekcie realizowanego projektu powstanie nowoczesne narzędzie informatyczne, które w sposób znaczący zwiększy efektywność i zakres zabezpieczanych przez organy ścigania danych cyfrowych. W celu wdrożenia innowacyjnego oprogramowania niezbędne będzie podniesienie kompetencji pracowników i funkcjonariuszy organów ścigania w tym zakresie poprzez przeprowadzenie szkolenia. W dniu 30.11.2022 r. zakończono realizację projektu w ramach, którego stworzono innowacyjne narzędzie do akwizycji i zabezpieczenia danych cyfrowych na miejscu zdarzenia. Oprogramowanie zostało rozszerzone o zabezpieczenie w postaci sygnowania każdej kopii kompilacji oprogramowania indywidualnym numerem przypisanym do pamięci flash. Przeprowadzono również szkolenie dla użytkowników narzędzia.

„Kompleksowe studia podyplomowe i zaawansowane szkolenia z informatyki śledczej”

Wartość projektu: 1 417 750 zł, w tym finansowanie 1 063 312 zł, współfinansowanie 354 438 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Coraz bardziej wyrafinowane metody przestępcze i bardzo dynamiczny rozwój technologii informatycznych, z których korzystają przestępcy, wymaga po stronie organów ścigania kompetentnego personelu i przez to kluczowym elementem pracy związanej z analizą cyfrowych nośników danych staje się konieczność nieustannego podnoszenia kompetencji i poszerzania wiedzy, niezbędnej do tego, aby móc skutecznie wykrywać nowe metody i narzędzia stosowane przez przestępców. W tym celu projekt zakłada realizację kompleksowych studiów podyplomowych, którym towarzyszyć będą dwa bloki zaawansowanych specjalistycznych szkoleń. Efektem finalnym projektu będzie podniesienie kompetencji pracowników pracowni komputerowych LK KWP/CLKP w zakresie informatyki śledczej i cyberbezpieczeństwa.

"Zwiększenie skuteczności Policji w pozyskiwaniu danych z urządzeń rejestrujących obraz "

Wartość projektu: 423 000 zł, w tym finansowanie 317 250 zł, współfinansowanie 105 750 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości pozyskiwania danych z urządzeń rejestrujących obraz poprzez podniesienie kompetencji personelu nowo powstałych Pracowni badań cyfrowych nośników danych. Szkolenie ma na celu zwiększenie wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności praktycznych w obszarach takich jak postępowanie na miejscu zdarzenia, akwizycja danych z urządzeń mobilnych oraz urządzeń rejestrujących obraz, w tym z systemów monitoringów. Przeszkolenie docelowej grupy pracowników i policjantów z wszystkich krajowych laboratoriów kryminalistycznych Policji pozwoli na wypracowanie jednorodnego, efektywnego sposobu postępowania z materiałem dowodowym w postaci cyfrowych zapisów wizualnych. Projekt zakłada dalszą informatyzację badań zapisów wizualnych, co stanowi obecnie standardy w europejskich i światowych laboratoriach kryminalistycznych. Szkolenie pozwoli na rozwinięcie i uzupełnienie dotychczasowych umiejętności zawodowych uczestników oraz realizację czynności zlecanych przez organy ścigania.

„Specjalistyczne szkolenie z zakresu badań poligraficznych”

Wartość projektu: 219 749,74 zł, w tym finansowanie 164 812,30 zł, współfinansowanie 54 937,44 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Projekt zakłada przeprowadzenie szkolenia zakończonego uzyskaniem certyfikatu wydanego przez uznaną instytucję naukową lub organizację branżową. Celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji biegłych i funkcjonariuszy przeprowadzających badania poligraficzne w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych oraz Straży Granicznej. Zakup dwóch poligrafów najnowszej generacji, umożliwi przeprowadzenia szkolenia z wykorzystaniem urządzeń zapewniających najwyższą możliwą jakość uzyskiwanych wyników, niezbędną do przeprowadzania badań do celów procesowych. Zastosowanie w ramach szkolenia poligrafów najnowszej generacji umożliwi uczestnikom szkolenia przedstawienie ich pełnej funkcjonalności oraz potencjału badawczego niedostępnego w urządzeniach aktualnie wykorzystywanych.

 
Powrót na górę strony