Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Horyzont 2020: wyzwania i szanse dla polskiej nauki”

W dniu 22 maja 2014 roku w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konferencja zatytułowana „Horyzont 2020: wyzwania i szanse dla polskiej nauki”.

Konferencję rozpoczęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, która omówiła szanse i bariery związane z programem Horyzont 2020 w kontekście doświadczeń z realizacji 7. Programu Ramowego.
Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać wystąpień prelegentów zarówno z Polski, jak i zza granicy, którzy dzielili się swoim doświadczeniem z prowadzenia projektów finansowanych z funduszy UE z różnych perspektyw – naukowców uczestniczących w projekcie, liderów projektu, szefów ośrodków akademickich, w których realizowane są projekty, pracowników Krajowych Punktów Kontaktowych, przedstawicieli MNiSW, którzy sprawują pieczę koncepcyjną i organizacyjną nad wydatkowaniem funduszy unijnych na cele naukowe, a także Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, polskich organizacji zajmujących się finansowaniem nauki.
Wśród najistotniejszych kwestii poruszonych podczas konferencji wymienić należy różnice w założeniach i warunkach realizacji projektów finansowanych w ramach 7. Programu Ramowego oraz Horyzontu 2020. MNiSW opracowuje instrumenty mające zachęcić polskie ośrodki naukowe do starania o fundusze w ramach Horyzontu 2020 oraz instrumenty mające ułatwić korzystanie z finansowania.
Jako jedno z przesłań konferencji potraktować można zachętę do tego, by polscy naukowcy aktywnie zaangażowali się nie tylko w prowadzenie projektów, ale też, by rejestrowali się w bazach Komisji Europejskiej jako recenzenci projektów.
Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w konferencji uczestniczyła dr Krzysztofa Krowiranda.
 
Powrót na górę strony