Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie między Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji a Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

Data publikacji 06.03.2014

W dniu 3 marca 2014 roku między Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji a Służbą Kontrwywiadu Wojskowego zawarte zostało porozumienie w sprawie współpracy naukowej i badawczo-rozwojowej.

Strony porozumienia wyrażają wolę i chęć współpracy w takich obszarach, jak:
  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych
  • pomoc funkcjonariuszom, żołnierzom i pracownikom w zbieraniu materiałów do opracowań naukowych  i dydaktycznych
  • organizowanie przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym, w tym szkoleń dla biegłych z zakresu kryminalistyki
  • organizowanie konferencji, seminariów, kursów
  • wymiana pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy w celu poznania i uczestniczenia w życiu obydwu jednostek
  • wymiana doświadczeń na temat procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego w SKW i CLKP
  • rozwój naukowy funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników obu jednostek
  • wypożyczanie specjalistycznych urządzeń i materiałów na cele prowadzonych wspólnie badań oraz działalności badawczo-rozwojowej i szkoleniowej
  • oraz innych, niewymienionych, na podstawie wzajemnych ustaleń.
Powrót na górę strony