Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprzedaż samochodu FIAT DUCATO

Data publikacji 29.11.2013

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu FIAT DUCATO, rok produkcji 2009

1. Nazwa i siedziba sprzedającego i prowadzącego przetarg:

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Aleje Ujazdowskie 7

00-583 Warszawa

tel. (22) 60-157-97

e-mail. clk@policja.gov.pl

 

2. Miejsce przetargu: siedziba sprzedającego.

 

3. Miejsce i termin gdzie można obejrzeć przedmiot przetargu: 29.11.-15.12.2013r.

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00, CLKP Aleje Ujazdowskie 7 Warszawa.

 

4. Przedmiot przetargu:

Samochód: FIAT DUCATO 3,0

Rok produkcji: 2009

Przebieg: 34.000 km (+1500 km)

Kolor: niebieski

Liczba miejsc siedzących: 9

Rodzaj paliwa: olej napędowy

 

5. Cena wywoławcza samochodu i wadium:

37300 zł netto, 45879 zł brutto, wadium 10% ceny wywoławczej.

 

6. Wadium należy wpłacić w terminie do 16.12.13 r. do godz. 10.00 na rachunek bankowy sprzedającego: 31 1240 6003 1111 0010 4852 4909.

 

7. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

 

8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Oferentowi, którego oferta została przyjęta wadium zostanie wliczone na poczet ceny.

 

9. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie sprzedającego: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji Aleje Ujazdowskie 7, 00-583 Warszawa, pok. 121 w terminie do dn. 16.12.2013 r. do godz. 10:00. Zamkniętą kopertę należy opatrzyć dopiskiem „Oferta na zakup samochodu marki FIAT DUCATO 3,0”. Oferty po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Termin związania z ofertą min. 30 dni.

 

10. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.

 

11. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
Powrót na górę strony