Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
OGŁOSZENIE
Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
w Warszawie
 
Zapraszamy uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
Badanie winno spełniać wymogi:
· ustawy o rachunkowości,
· norm badania ustalonych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.
 
Termin wykonania badania do dnia 30.04.2014 r.
 
Podmiot ubiegający się o badanie sprawozdania finansowego Instytutu za rok 2013 winien do dnia 23 września2013 r. do godziny 14:00 złożyć ofertę osobiście, lub pocztą - decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego - w kancelarii Zamawiającego: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Al. Ujazdowskie 7, 00-583 Warszawa (pok. 121, I piętro) w godzinach: 08:30 – 15.30.
 
1. Oferta winna zawierać informacje o:
 
· formie prowadzenia działalności,
· wpisie do rejestru biegłych rewidentów,
· wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego,
· informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
· o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego,
· wykazie wykonanych minimum trzech badań sprawozdań finansowych instytutów badawczych w poszczególnych latach 2010-2012.
 
 
2. Oświadczenie o:
 
· spełnieniu przez podmiot ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu sprawozdania finansowego,
· spełnieniu przez biegłego rewidenta  ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu sprawozdania finansowego,
· posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonywania zamówienia, w tym znajomość zasad gospodarki finansowej instytutów badawczych,
· zobowiązaniu się do zawarcia umowy na badanie sprawozdania finansowego za 2013 rok w terminie zaproponowanym przez Instytut.
 
3. Cenę bruttoza badanie sprawozdania finansowego, sporządzenie pisemnej opinii oraz raportu z badania sprawozdania.
 
4. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
 
Otwarcia oraz wstępnej oceny ofert dokona komisja powołana Decyzją Dyrektora CLKP. Komisja sporządzi protokół z przeprowadzonych czynności.
 
Dalszych czynności związanych z wyborem biegłego rewidenta dokona organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, jakim jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych (zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości).
 
 
Informacje o podmiocie badanym:
 
· Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 7, 00-583 Warszawa,
· Suma bilansowa za rok 2012                       12.191.800,49 zł,
· Przychody za rok 2012                               22.268.075,53 zł,
· Średnioroczne zatrudnienie za rok 2012        196 osób.
 
 
 
Osoby upoważnione do kontaktu:
 
Główna Księgowa: Edyta Talarek tel.(22) 601 51 42,
Starszy Specjalista: Ewa Dąbrowska tel.(22) 601 156 78.
 
 
Zastępca Dyrektora
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
 
mł. insp. mgr Adam Frankowski
Powrót na górę strony