Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs na stanowisko dyrektora CLKP

 
 
Rada Naukowa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z siedzibą w Warszawie
 
na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (DzU nr 96, poz. 618) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (DzU nr 215, poz. 1412) ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
 
1. Do konkursu mogą przystąpić funkcjonariusze Policji z co najmniej siedmioletnim stażem służby, spełniający następujące wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych:
    1) posiadający co najmniej stopień naukowy doktora;
    2) korzystający z pełni praw publicznych;
    3) posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
    4) znający język angielski, niemiecki lub francuski w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
    5) niebędący skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe.
 
2. Dodatkowymi wymaganiami pożądanymi ze względu na charakter zadań  w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji oczekiwanymi od kandydatów jest:
   1) posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne"; w przypadku nieposiadania aktualnego dopuszczenia do informacji niejawnych kategorii "ściśle tajne", kandydat zobowiązuje się do złożenia oświadczenia, że w przypadku wyboru na stanowisko dyrektora CLKP niezwłocznie wystąpi o uzyskanie dopuszczenia do informacji niejawnych na poziomie "ściśle tajne";
    2) posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie kryminalistyki;
    3) posiadanie wykształcenia w zakresie zarządzania.
 
3. Wraz ze zgłoszeniem kandydaci składają następujące dokumenty:
    1) informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
    2) koncepcję rozwoju Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w formie prezentacji (na nośniku elektronicznym);
    3) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające przebieg pracy zawodowej, służby i wymaganych kwalifikacji;
    4) wyciąg z Krajowego Rejestru Skazanych;
    5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe;
    6) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
    7) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 
4. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji:
    - Statut Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;
    - Regulamin Organizacyjny Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;
będą udostępnione osobom przystępującym do konkursu na stanowisko dyrektora od dnia ogłoszenia konkursu w siedzibie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – Aleje Ujazdowskie 7, 00-583 Warszawa, po złożeniu przez kandydatów dokumentów, o których mowa w punktach 3.1 i 3.3 - 3.7 niniejszego ogłoszenia. Informacje takie można uzyskać także na stronie internetowej CLKP http://clk.policja.pl
 
5. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs” w siedzibie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji wskazanej w punkcie 4 ogłoszenia lub przesłać listem poleconym.
 
6. Termin składania zgłoszeń wynosi 30 dni liczonych od dnia następnego po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, tj. 18 stycznia 2013 r. W przypadku zgłoszenia przesłanego listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do CLKP.
 
 
 

 

Powrót na górę strony