Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ocena w nadzorze Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji przeprowadzona przez Polskie Centrum Akredytacji

Od 2005 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 596 na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1:2007.

W okresie obowiązywania ważności certyfikatu Polskie Centrum Akredytacji poprzez coroczne audity w nadzorze monitoruje działalność nadzorowanych instytucji w celu upewnienia się, czy spełniają one wymagania akredytacyjne.
W tym roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji taka ocena miała miejsce w dniach 21-23 marca i objęła wszystkie akredytowane obszary (14 procedur badawczych). Dodatkowo ocenie została poddana procedura badawcza „Odporność urządzeń na sforsowanie ich metodami nieniszczącymi”, o którą rozszerzono dotychczasowy zakres akredytacji.
Podczas oceny auditorzy główny nacisk położyli na:
  • sprawdzenie kompetencji akredytowanego podmiotu w obszarze wykonywania badań objętych Zakresem Akredytacji nr AB 596, w odniesieniu do aktualnych wymagań akredytacyjnych,
  • ocenę skuteczności realizacji działań podjętych przez CLKP w wyniku ustaleń z poprzedniej oceny PCA,
  • sprawdzenie wywiązywania się Laboratorium ze zobowiązań wynikających z Kontraktu nr AB 596 (m. in.: stosowanie symbolu akredytacji PCA, informowanie o zmianach, powoływanie się na akredytację).
Podczas spotkania podsumowującego z kierownictwem CLKP auditorzy wskazali obszary działalności Laboratorium wymagające doskonalenia, a auditor wiodący zadeklarował, że na spotkaniu Komitetu Technicznego PCA wniesie o dalsze podtrzymanie akredytacji dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
Powrót na górę strony