Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pomyślny rok dla CLKP

Rok 2011 był dla Instytutu Badawczego – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji wyjątkowy, bogaty w wyzwania i niezwykle pracowity.

Od 1 kwietnia 2011 r. CLKP zyskało nową formę organizacyjną i jako instytut badawczy stało się samodzielną jednostką organizacyjną Policji. Wpłynęło to na zmianę kierunków działalności CLKP, którego głównym celem jest teraz prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz rozwój technologii kryminalistycznych służących zapobieganiu przestępstwom i wykrywaniu ich sprawców.

Przyjęta przez CLKP Polityka Jakości i stosowane metody badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji gwarantują, że uzyskiwane wyniki badań są miarodajne, obiektywne i spełniają światowe standardy jakości a wykonywane ekspertyzy kryminalistyczne na potrzeby postępowań prowadzonych przez organy wymiaru sprawiedliwości są na najwyższym poziomie.

Do najważniejszych dokonań CLKP, wynikających z jego zadań statutowych należy uzyskanie finansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla pięciu projektów badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwo i obronność państwa. Jest to niewątpliwie duży sukces, biorąc pod uwagę niedawno rozpoczętą działalność Instytutu.

Ponadto w minionym roku dwa projekty w ramach 7. Programu Ramowego UE z udziałem CLKP otrzymały wstępną rekomendację. Projekty te odnoszą się do badań i walidacji metod stosowanych w technice kryminalistycznej. Współuczestnikami projektów są m.in.: Wielka Brytania, Dania, Holandia, Hiszpania, Szwajcaria, Francja, Niemcy i Republika Południowej Afryki.

Warto wspomnieć także o zakończeniu realizacji projektu „Utworzenie kryminalistycznych Zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości“ w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Dzięki temu projektowi CLKP i sześć strategicznych pracowni w laboratoriach kryminalistycznych kwp wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt do badań komputerowych, fonoskopijnych i antroposkopijnych za ponad 26 mln zł. Realizacja projektu wprowadziła także nową jakość w obszarze działań służb dochodzeniowo-śledczych oraz kryminalistycznych przez ich wzmocnienie kadrowo-techniczne oraz skoordynowanie działań, w szczególności w zakresie zabezpieczania materiałów cyfrowych i analogowych.

Dużym wyróżnieniem dla CLKP było powołanie 27 maja 2011 r. p.o. dyrektora mł. insp. Pawła Rybickiego na przewodniczącego ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes) – Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych, który czynnie uczestniczy w jej pracach. W minionym roku pełnił on także funkcję przewodniczącego IFSA (International Forensic Strategic Aliance) – organizacji skupiającej kontynentalne sieci nauk sądowych.

Dzięki staraniom CLKP podjęta została inicjatywa polskiej prezydencji w Radzie UE, co spowodowało przyjęcie przez Radę WSiSW (Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne) Konkluzji Rady w sprawie wizji „Europejskich nauk sądowych 2020”, w tym utworzenia Europejskiego Obszaru Nauk Sądowych oraz rozwoju infrastruktury nauk sądowych w Europie. Podstawowym założeniem tego projektu jest wypracowanie norm, dzięki którym dostawcy usług kryminalistycznych będą realizowali zlecenia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości we wszystkich państwach członkowskich UE bez obaw ich odrzucenia w innym państwie. Zapewni on także projakościowe podejście do badania miejsc zdarzeń w sprawach kryminalnych oraz zarządzania dowodami, co umożliwi nadzorowanie obiegu materiału dowodowego z miejsca zdarzenia aż do sądu. Europejski Obszar Nauk Sądowych pozwoli na uniknięcie dublowania wysiłków wkładanych w prowadzenie działań wykrywczych wynikających z odrzucania dowodów z powodu różnic technicznych, a przez to osiagnięcie znacznego skrócenia czasu trwania prowadzonych postępowań w sprawach o charakterze międzynarodowym.

Podsumowując swierdzić należy, że miniony rok nie był dla CLKP łatwy, ale uznać go można za zdecydowanie udany, pełny wyzwań i osiągnięć. Uzyskanie tak znaczących sukcesów nie byłoby oczywiście możliwe bez zaangażowania i intensywnej pracy kierownictwa i pracowników Instytutu.

Powrót na górę strony