Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

CLK KGP w Klubie Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

XXII Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLLAB, w którym uczestniczył Pełnomocnik Dyrektora CLK KGP ds. Zarządzania Jakością, odbyło się 3 marca br. w Warszawie.

Uczestniczyło w nim około 100 delegatów reprezentujących laboratoria zrzeszone w tej organizacji. W złożonym na forum sprawozdaniu Prezes Klubu podkreśliła ogromną rolę Klubu POLLAB w tworzeniu zasad dobrej praktyki laboratoryjnej, wymianie doświadczeń oraz rozwoju współpracy międzynarodowej, umożliwiającej zrzeszonym laboratoriom dostęp do wytycznych i ustaleń EA, ILAC czy ISO.
Ważnym przesłaniem Walnego Zgromadzenia skierowanym do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego była uchwała w sprawie utrzymania punktacji przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych za wdrożony i akredytowany system zarządzania jakością.
Szczególną i ważną płaszczyzną działania Klubu POLLAB są prace sekcji branżowych, które zrzeszają laboratoria wokół obszarów stanowiących domenę ich działania. W chwili obecnej funkcjonuje 10 branżowych zespołów, wśród których można wymienić sekcje: Laboratoriów Wzorcujących, Ochrony Środowiska czy Zdrowia i Żywności. Niestety laboratoria wykonujące badania kryminalistyczne na rzecz wymiaru sprawiedliwości reprezentowane są w Klubie jedynie przez CLK KGP. Warto dodać, że działające w Klubie POLLAB sekcje są organizatorami warsztatów, seminariów i konferencji oraz bardzo ważnych dla oceny kompetencji laboratoriów porównań międzylaboratoryjnych. Należy zatem rozważyć wstąpienie do Klubu nowych członków z kręgu laboratoriów policyjnych i sądowych, co mogłoby zaowocować utworzeniem Sekcji Laboratoriów Kryminalistycznych lobującej na rzecz badań i rozwoju w tym obszarze.

Powrót na górę strony