Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Doskonalenie systemu jakości - przegląd zarządzania w CLK KGP

Zgodnie z wymaganiami zawartymi zarówno w normie ISO 9001, jak i 17 025, najwyższe kierownictwo organizacji powinno przeprowadzać przegląd systemu zarządzania jakością w zaplanowanych odstępach czasu, celem zapewnienia jego stałej przydatności, adekwatności i skuteczności.

Przeglądem tym należy objąć możliwości doskonalenia i potrzebę wprowadzenia zmian w systemie zarządzania, łącznie z polityką i celami dotyczącymi jakości.
W Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji taki przegląd zarządzania odbywa się w cyklu rocznym. W bieżącym roku miał on miejsce 28 stycznia. Danymi wejściowymi do przeglądu zarządzania były między innymi informacje na temat wyników auditów wewnętrznych i zewnętrznych, podjętych działań korygujących
i zapobiegawczych, czy też informacje zwrotne od Klientów laboratorium. Omówiono także działania podjęte w następstwie przeglądu zarządzania przeprowadzonego w styczniu 2010 roku. Zaplanowano również szereg przedsięwzięć, które umożliwią podniesienie skuteczności funkcjonowania systemu w bieżącym roku.
Warto podkreślić, że przegląd zarządzania stosuje się w organizacjach jako narzędzie służące doskonaleniu procesów decyzyjnych i podnoszące zarazem efektywność realizacji zadań. Warunkiem koniecznym do jego właściwego wykorzystania są dane, które poddane analizie, dają pełen obraz funkcjonowania danej organizacji. Doświadczenia CLK KGP wskazują na przegląd zarządzania, jako skuteczny instrument pozwalający na koncentrowanie się na mocnych i słabych stronach działającego systemu zarządzania w laboratorium.

Powrót na górę strony