Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ocena jakości pracy LK KWP w Krakowie

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP prowadzi oceny jakości pracy policyjnych laboratoriów kryminalistycznych w kraju na podstawie Harmonogramu ocen jakości pracy w laboratoriach kryminalistycznych KWP/KSP na rok 2010 zatwierdzonego przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego.

Zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu Komendy Głównej Policji, wprowadzonego Zarządzeniem nr 372 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 kwietnia 2008 r., w dniach 27–29 kwietnia br. eksperci z CLK KGP przeprowadzili ocenę jakości pracy w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Krakowie. W obszarze zainteresowań zespołu oceniającego znalazły się między innymi przygotowania do akredytacji wybranych metod badawczych zgodnie z wymaganiami Decyzji Ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne. Warto przypomnieć, że Decyzja ta nakłada obowiązek akredytacji laboratoriów w zakresie badań genetycznych do 2013 r., a daktyloskopijnych do 2015 r. Zatem nie bez znaczenia jest ocena stanu przygotowań policyjnych laboratoriów do implementacji postanowień tej Decyzji. Ocenie poddano także inne obszary związane z realizacją zadań, takie jak: sposób organizacji pracy w Laboratorium, warunki lokalowe i wyposażenie oraz kompetencje personelu – w tym około 560 ekspertyz wykonanych przez ekspertów krakowskiego Laboratorium.

Powrót na górę strony