Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Walne Zgromadzenie Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji od 2001 roku jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

   
     
  Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji od 2001 roku jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. To działające przy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji stowarzyszenie zrzesza obecnie około 500 laboratoriów badawczych i pomiarowych reprezentujących różne obszary życia gospodarczego, w tym bezpieczeństwa wewnętrznego. Poprzez członkostwo w Klubie, CLK KGP zyskało możliwość wymiany doświadczeń i informacji dotyczących wykorzystywanych metod badawczych, wyposażenia badawczo-pomiarowego, a przede wszystkim współdziałania w zakresie stosowanych systemów jakości.
W dniu 24 marca br. w Warszawie odbyło się XXI Walne Zgromadzenie Członków POLLAB, w którym uczestniczył Pełnomocnik Dyrektora CLK KGP ds. Zarządzania Jakością. W sprawozdaniu z działalności zarządu, złożonym przez Prezesa Klubu, znalazły się informacje wskazujące na potrzebę szerszej wymiany doświadczeń, szczególnie w zakresie współpracy międzynarodowej, umożliwiającej dostęp do wytycznych i ustaleń EA, ILAC czy ISO. Ważnym przesłaniem uczestników zgromadzenia był wniosek skierowany do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznania punktów przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych za akredytowany system zarządzania jakością.
W ten sposób zwrócono uwagę na około 1000 akredytowanych już w Polsce laboratoriów i potrzebę promowania idei jakości w środowisku naukowym.

 
 


Powrót na górę strony