Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Audit odnowienia w CLK KGP przeprowadzony przez PCBC

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji od 18 lipca 2003 roku legitymuje się Certyfikatem Systemu Jakości nr 997/1/2003, który uzyskało w PCBC za funkcjonujący system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 (kopia aktualnego Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością – patrz zakładka System jakości – Certyfikaty).

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji corocznie przeprowadza audity w nadzorze i monitoruje działalność instytucji, aby upewnić się, czy spełnia ona wymagania certyfikacyjne.
Certyfikat wydawany jest na trzy lata, a warunkiem podtrzymania certyfikacji jest przeprowadzenie auditu odnowienia.
W dniach 29–30 czerwca 2009 r. w CLK KGP miał miejsce audit odnowienia przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, w celu określenia stopnia spełnienia wymagań certyfikacyjnych, skuteczności doskonalenia systemu zarządzania jakością i kompetencji pracowników.
Podczas spotkania podsumowującego z kierownictwem CLK KGP auditorzy dr inż. Wojciech Henrykowski, prezes zarządu PCBC i Joanna Tkaczyk wysoko ocenili system zarządzania jakością oraz kompetencje techniczne ekspertów. Wskazali obszary działalności Laboratorium wymagające dalszego doskonalenia i zapowiedzieli, że na spotkaniu Komitetu Technicznego PCBC wniosą o przedłużenie certyfikacji na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009, na kolejne trzy lata.

Powrót na górę strony