Aktualności

Przegląd zarządzania w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji

Data publikacji 19.01.2024

W dniu 17 stycznia 2024 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji odbył się przegląd zarządzania wynikający z wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz normy PN-EN ISO 9001:2015-10 - Systemy zarządzania jakością. Wymagania.

W przeglądzie zarządzania udział wzięli: Dyrektor CLKP insp. dr Aneta Pawlińska,  Z-ca Dyrektora CLKP insp dr. Danuta Ulewicz, Z-ca Dyrektora mł. insp. Karolina Karwowska, Naczelnicy i Zastępcy Naczelników Wydziałów CLKP, Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością oraz zaproszone osoby z Zespołu Kontroli i Zespołu Prawnego.

Przegląd zarządzania miał na celu podsumowanie działań oraz kompleksową ocenę funkcjonowania jednostki w aspekcie wdrożonego w Laboratorium systemu zarządzania jakością. Podczas dyskusji starano się wypracować rozwiązania mające służyć poprawie efektywności procesów przebiegających w jednostce, zweryfikowano wcześniej ustalone cele jakościowe oraz określono nowe, na kolejny okres funkcjonowania systemu.

Powrót na górę strony