Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko w sprawie materiału TVN 24 dotyczące policyjnej bazy DNA

Data publikacji 30.08.2023

W związku z nieprawdziwymi informacjami, które pojawiły się w materiale TVN24 dotyczącym pracy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji informujemy, że wbrew kłamliwym zarzutom, pomimo trwającej walidacji metod badawczych, przeszukania międzynarodowe i krajowe w zbiorze danych DNA realizowane są na bieżąco.

Wdrożenie korzystnych rozwiązań w zakresie zwalczania przestępczości w ustawie o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości skutkowało wprowadzeniem zmian w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Powyższe regulacje prawne odnoszą się do przetwarzania oraz wymiany informacji i danych osobowych, w tym danych genetycznych. Nowelizacje w praktyce spowodowały znaczny wzrost ilości nadsyłanych do rejestracji pakietów z materiałem biologicznym. Do zbioru danych DNA w roku 2019 wpłynęły - 15 542 pakiety, w roku 2020 - 17 607, a liczby te znacząco rosły w kolejnych latach: 2021 r. - 57 717, 2022 r. - 62 918, w bieżącym (do końca sierpnia) - 63 991.

Powyższa sytuacja wymusiła konieczność przeprowadzenia modernizacji sprzętu badawczego, gdyż dotychczas wykorzystywany sprzęt zakupiony w 2004 roku był wyeksploatowany i miał niską wydajność. W listopadzie 2022 r. Wydział Badań Genetycznych CLKP został doposażony w  analizatory genetyczne, amplifikatory, biorobota oraz urządzenie do pobierania próbek z kart FTA. Wprowadzenie nowej aparatury wymagało przeprowadzenia walidacji dziewięciu metod badawczych w całym procesie, wyliczenia parametrów walidacyjnych i opracowania raportów, tak aby otrzymywać wiarygodne i powtarzalne wyniki badań. Czas walidacji jednej metody badawczej oszacowany przez firmę zewnętrzną wynosi od 2 do 3 miesięcy. Zakończenie walidacji metod badawczych w maju br. pozwoliło na rozpoczęcie pracy w zbiorze danych DNA. Pomimo trwającej walidacji metod badawczych, przeszukania międzynarodowe i krajowe w zbiorze danych DNA realizowane są na bieżąco, weryfikowana jest trafność dopasowań, prowadzone są badania identyfikująco - typujące nn. zwłok i osób zaginionych. Na bieżąco udzielane są odpowiedzi jednostkom Policji w zakresie prowadzonych przez nie postępowań. W materiale nie podano, iż spośród 506 przestępstw stwierdzonych zabójstw w 2022 r. wykryto 503.

Pakiety kryminalistyczne z materiałem biologicznym na czas remontu docelowych pomieszczeń zostały zdeponowane w pomieszczeniu służbowym (tymczasowym) na terenie zamkniętym i monitorowanym przez Policję. Były w pełni zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i przechowywane przez okres 2,5 miesiąca. Od sierpnia br. pakiety przechowywane są w pomieszczeniach służbowych Policji, spełniających wymogi registratury zbioru danych DNA.

Kierownictwo CLKP celem przyspieszenia prowadzonych badań w ostatnim czasie zatrudniło 18 osób, zarówno funkcjonariuszy jak i pracowników korpusu służby cywilnej. Trwają również nabory na nieobsadzone stanowiska. Nowo zatrudnieni funkcjonariusze i pracownicy są w trakcie procesu szkolenia, zarówno w kierunku zdobywania uprawnień z zakresu genetyki sądowej, jak i na potrzeby badań w zbiorze danych DNA. Zauważyć należy, że proces szkolenia kandydata na biegłego trwa minimum dwa lata. Pracownicy, którzy odeszli z CLKP zrobili to na własną prośbę.

Za wysoce niesprawiedliwe wobec pracowników CLKP należy uznać oceny przedstawione w materiale prasowym, gdyż cały zespół ciężko pracuje by zbiory unowocześniać, kompletować i poprawiać możliwości ich wykorzystania.

KGP

 

Powrót na górę strony