Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z zakresu fałszerstw dokumentów dla przedstawicieli organów ścigania oraz służb granicznych Republiki Uzbekistanu

Data publikacji 12.10.2022

W dniu 12 października 2022 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji gościło siedmiu przedstawicieli wysokiego szczebla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Wojsk Granicznych Republiki Uzbekistanu.

Wizyta odbyła się w ramach realizowanego przez Straż Graniczną projektu pt. „Wzmocnienie współpracy z Państwami Członkowskimi oraz Państwami Trzecimi w zakresie identyfikacji i powrotów – część II” finansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Gości powitała insp. dr n. o zdr. Aneta Pawlińska, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, która przybliżyła najważniejsze obszary działalności laboratorium, życząc uczestnikom szkolenia poszerzenia wiedzy w przedmiocie szkolenia. Tytułem wstępu, Agnieszka Łukomska z Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Kontroli CLKP, wygłosiła prezentację nt. struktury i głównych zadań CLKP. Następnie w związku z tematyką realizowanego przedsięwzięcia p.o. Zastępcy Naczelnika nadkom. Marek Szczepański i p. Edyta Jaszczuk oraz biegły ze specjalności klasyczne badania dokumentów mł. asp. Łukasz Kocielnik zaprezentowali wystąpienia dot. weryfikacji autentyczności zabezpieczonych dokumentów polskich i zagranicznych oraz możliwości badawczych podpisów biometrycznych. W dalszej części wizyty delegacja miała okazję przyjrzeć się posiadanemu wyposażeniu specjalistycznemu pracowni technicznych badań dokumentów, którego prezentacji dokonała biegła z tej specjalności podkom. Anna Jachimczak. Biegła dokonując prezentacji sprzętu pokrótce omówiła możliwości badawcze poszczególnych urządzeń. Podczas całości wizyty delegacji towarzyszyli przedstawicieli Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej oraz p.o. Naczelnika Wydziału Badań Dokumentów i Informatyki Śledczej kom. Kamila Nakoneczna. Funkcjonalność prowadzonej w CLKP bazy danych FAVI (Kryminalistyczne Wsparcie w Identyfikacji Pojazdów) omówili podinsp. Grzegorz Ozimek z Wydziału Badań Broni, Mechanoskopii i Wypadków Drogowych oraz asp. szt. Barbara Rafał, administrator bazy FAVI.

  • przedstawiciele organów ścigania oraz służb granicznych Republiki Uzbekistanu oraz Kierownictwo CLKP
  • delegacja przedstawicieli organów ścigania oraz służb granicznych Republiki Uzbekistanu w czasie wizyty w CLKP
  • delegacja przedstawicieli organów ścigania oraz służb granicznych Republiki Uzbekistanu w czasie wizyty w CLKP
Powrót na górę strony