Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa kierownictwa CLKP z naczelnikami laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji

Data publikacji 22.10.2021

W dniach 20–22 października 2021 roku w Warszawie odbyła się odprawa kierownictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z naczelnikami laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich policji i Komendy Stołecznej Policji.

W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, zastępcy Dyrektora CLKP: insp. dr n. med. Adam Frankowski, insp. dr Krzysztof Borkowski, Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP podinsp. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska, kierownicy zakładów merytorycznych CLKP: kom. Anna Przewor, kom. dr inż. Michał Borusiński, podinsp. Grzegorz Ozimek, mł. insp. Edyta Kot, nadkom. Kamil Starzomczyk, dr Anna Trynda, podinsp. Anna Duszyńska, mł. insp. dr n. med. hab. Magdalena Spólnicka, Joanna Dąbrowska, pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Jakości mł. insp. Elżbieta Marciniak, radca Zespołu ds. Jakości mł. insp. Artur Dębski oraz naczelnicy wojewódzkich laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich/Stołecznej Policji. Pierwszego dnia obrad przeprowadzono spotkania w grupach roboczych, którym przewodniczyli Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak oraz kierownicy zakładów merytorycznych CLKP. Rozmowy były poświęcone zagadnieniom związanym z regionalizacją badań i wykonywanych czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych. Ustalenia poczynione podczas spotkań zostały zaprezentowane przez prowadzących podczas drugiego dnia odprawy. Drugi dzień odprawy rozpoczęło przemówienie Dyrektora CLKP insp. dr. n. med. Radosława Juźwiaka, który pokrótce przedstawił program spotkania oraz najważniejsze sprawy wymagające przedyskutowania w obecnym gronie. Następnie wystąpienia wygłosili kierownicy zakładów merytorycznych CLKP, którzy przekazali informacje dot. sprawowania  nadzoru merytorycznego nad policyjnymi laboratoriami kryminalistycznymi oraz dokonali podsumowania analizy statystyk za ostatni sprawozdawany okres. Kolejny panel przeznaczono na wystąpienia naczelników lk kwp/KSP, którzy przedstawili zagadnienia dotyczące m.in. funkcjonowania Wojewódzkich Registratur Daktyloskopijnych, stanu etatowego lk kwp/KSP oraz dodatkowych czynności realizowanych przez biegłych i specjalistów, niewliczanych do czasu wykonywania opinii lub sprawozdania. Omówili również stan realizacji zaleceń dotyczących analizy plam krwawych, przekazanych przez Zakład Biologii CLKP na odprawie w dniu 16 marca 2021 r. Następnie podsumowanie propozycji zmian do zestawień statystycznych dot. wykonawstwa opinii i sprawozdań w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych zaprezentował radca Zespołu ds. Jakości CLKP mł. insp. Artur Dębski. Najważniejsze wnioski i ustalenia w zakresie wprowadzenia nowej, zmienionej regionalizacji wykonywanych czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych przedstawiła naczelnik Wydziału Rozwoju CLKP podinsp. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska. Na zakończenie trzydniowych obrad Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak przekazał zebranym zalecenia do realizacji oraz podziękował za uczestnictwo i owocną dyskusję.

Powrót na górę strony