Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Komitetu Kontaktowego Eurodac

Data publikacji 08.07.2019

W dniu 2 lipca 2019 roku w Brukseli odbyło się spotkanie przedstawicieli państw członkowskich UE w ramach Komitetu Kontaktowego ds. Eurodac, zorganizowane przez Dyrekcję Generalną ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych (DG HOME) Komisji Europejskiej. Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, jako przedstawiciel Polski, udział w spotkaniu wzięła asp. szt. Małgorzata Walecka, specjalista Zakładu Daktyloskopii.

DG HOME opracowuje i realizuje politykę Komisji w zakresie migracji, azylu oraz granic i bezpieczeństwa. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie obowiązujących w państwach procedur związanych z realizacją zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac […]. Uczestnicy omawiali problemy występujące podczas pobierania danych daktyloskopijnych od osób mających zniszczone lub zabandażowane palce, osób małoletnich, obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców zatrzymanych w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy zewnętrznej bądź przebywających nielegalnie w państwie członkowskim. Przedstawiciel eu-LISA zaprezentował statystykę w zakresie danych przetwarzanych przez system centralny Eurodac z naciskiem na opóźnienia w przesyłaniu danych do Eurodac. Omówione zostały metody pobierania danych daktyloskopijnych w poszczególnych państwach i błędy jakościowe generowane przez użytkowników.

Powrót na górę strony