Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uzyskanie przez Polskę operacyjności w zakresie automatycznej międzynarodowej wymiany danych daktyloskopijnych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej

W Dzienniku Urzędowym Rady Unii Europejskiej L294 z dnia 11 listopada 2015 roku została opublikowana Decyzja Wykonawcza Rady (UE) 2015/2009 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie rozpoczęcia w Polsce zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych.

Od 12 listopada 2015 roku zgodnie z Decyzją Wykonawczą Rady (UE) 2015/2009 Polska uzyskała prawo do automatycznej międzynarodowej wymiany danych daktyloskopijnych z Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej w ramach decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, w szczególności w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (tzw. Decyzji Prüm).
Od 16 listopada 2015 roku Krajowy Punkt Kontaktowy ds. wymiany danych daktyloskopijnych, zorganizowany w Zakładzie Daktyloskopii CLKP, prowadzi czynnie wymianę danych daktyloskopijnych z Austrią.
 
Powrót na górę strony