Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisanie porozumienia dotyczącego wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku

W dniu 11 marca 2015 roku w Komendzie Głównej Policji podpisano porozumienie między Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Straży Granicznej, Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji dotyczące wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 603/2013 w odniesieniu do porównywania danych daktyloskopijnych z danymi przechowywanymi w systemie centralnym Eurodac.

W uroczystości podpisania porozumienia wzięli udział: Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Dariusz Łuczak, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Bajger oraz Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr Waldemar Krawczyk.
Porozumienie określa zasady współpracy między służbami porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej a Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, które pełni funkcję krajowego punktu dostępu do systemu Eurodac.
Powrót na górę strony