Akredytowane metody badawcze

W dniu 16 maja 2005 r. Polskie Centrum Akredytacji przyznało Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji Certyfikat Akredytacji nr AB 596.  Uzyskany Certyfikat Akredytacyjny potwierdza spełnienie wymagań Normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania jakością w Laboratorium.
Akredytacja potwierdza wysokie kompetencje personelu laboratorium oraz gwarantuje, że wyniki akredytowanych badań są uznawane przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 
UWAGA! Księga zarządzania jakością jest dostępna dla zleceniodawców/klientów do wglądu w Zespole ds. Jakości Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
 
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 596
wydany przez
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
Wydanie nr 17, Data wydania: 13 kwietnia 2018 r.


 
 
Badane obiekty/Grupa obiektów
Badane cechy i metody badawcze
Normy i/lub udokumentowane
 procedury badawcze
Zakład Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych
Rękopisy
Cechy graficzne pisma ręcznego. Metoda graficzno-porównawcza.
BJ-Z1-Pb-1
Wyd. III
z 31.10.2017 r.
Dokumenty Badania zmian na dokumentach. Metody optyczne: mikoroskopia stereoskopowa, analiza absorpcji i luminescencji w bliskiej podczerwieni
BJ-Z1-Pb-2
Wyd. III
z 21.03.2018 r.
Zakład Broni i Mechanoskopii
Urządzenia o charakterze
broni palnej i amunicji do broni palnej
Właściwości konstrukcyjne oraz funkcjonalne związane ze zdatnością do miotania ładunku rażącego na odległość oraz ze zdatnością do odpalania ładunku miotającego.
BJ-Z2-Pb-2
Wyd. III
z 12.08.2016 r.
Narzędzia i przedmioty, urządzenia zamykające, podłoża stałe, oznaczenia identyfikacyjne
Identyfikacja grupowa, indywidualna.
Ustalanie całości rozdzielonych przedmiotów.
Metoda: Analiza śladów mechanoskopijnych
 
Oznaczenia identyfikacyjne.
Analiza budowy strukturalnej, określenie autetyczności oznaczeń, ujawianie pierwotnych oznakowań.
Metoda: defektoskopowa, trawienia.
BJ-Z2-Pb-1
Wyd. II
z 08.08.2016 r.
Metalowe elementy konstrukcyjne
Fraktografia.
Metalografia.
Pomiar twardości metodą Vickersa.
Pomiar twardością metodą Rockwella.
BJ-Z2-Pb-8
Wyd. II
z 03.12.2012 r.
Wypadek drogowy
Przebieg wypadku lub kolizji drogowej.
Metoda: Analiza śladów i inych informacji.
Obliczenia.
BJ-Z2-Pb-6
Wyd. I
z 05.01.2012 r.
Elementy i zespoły pojazdów
Stan techniczny elementu i zespołów pojazdu oraz analiza zapisu na tarczy tachografu.
Metoda: analizy i pomiary bezpośrednie.
BJ-Z2-Pb-7
Wyd. I
z 05.01.2012 r.
Mechaniczne urządzenia blokujące: zamki
Czas sforsowania obiektu od 1 do 600 s.
BJ-Z2-Bb-3
Wyd. I
z 05.01.2012 r.
Plomby i koperty bezpieczne
Możliwość sforsowania obiektu bez pozostawienia widocznych śladów i bez ograniczeń czasowych.
BJ-Z2-Bb-3
Wyd. I
z 05.01.2012 r.
 
Zakład Biologii
Materiał pochodzenia ludzkiego
Identyfikacja rodzaju śladu biologicznego. Cechy swoiste materiału biologicznego. Metoda: Immunochromatograficzna i biochemiczna. Indywidalizacja śladów biologicznych.
Analiza DNA w zakresie polimorficznych układów typu STR.
Metoda: Mulipleks PCR z elektroforezą kapilarną.
BJ-Z5-Pb-1
Wyd. V
z 14.02.2018 r.
Zakład Daktyloskopii
Podłoża - nośniki śladów linii papilarnych
Wizualizacja śladów daktyloskopijnych.
Techniki: Badania wizualne, DFO, 1,2-IND, Ninhydryna, Physical Developer, Polimeryzacja cyjanoakrylanów, Basic Yellow 40, Proszki daktyloskopijne (Black Rubby, fluoro-mag, antystatyczny czarny),Wet Powder, Small Particle Reagent, Acid Black 1, Acid Yellow 7
BJ-Z3-Pb-1
Wyd. V
z 18.02.2015 r.
Odwzorowanie linii papilarnych
palców, dłoni i stóp
Identyfikacja odwzorowań linii papilarnych.
Podłoża, odlewy, folie ze śladami obuwia, stóp
Badanie traseologiczne.
BJ-Z3-Pb-2
Wyd. III
z 20.11.2014 r.