Zakończone

Opracowanie metody replikacji śladów kryminalistycznych

W dniu 31 marca 2014 roku zakończyła się realizacja projektu "Opracowanie metody replikacji śladów kryminalistycznych", w którym CLKP było jednym z konsorcjantów.

Projekt pt. „Opracowanie metody replikacji śladów kryminalistycznych”, nazwany w skrócie REPLIKA, realizowany był od 28 grudnia 2011 roku do 31 marca 2014 roku. Liderem projektu była Politechnika Wrocławska. Lider zawiązał konsorcjum z CLKP oraz firmą Stanimex. CLKP w ramach projektu zrealizowało pięć zadań:
  • Identyfikacja i klasyfikacja kształtów i geometrii istotnych dla prawidłowego odwzorowania indywidualnych cech charakterystycznych.
  • Ocena jakości naniesionej warstwy metalu pod kątem prawidłowego odwzorowania cech charakterystycznych.
  • Walidacja i porównanie replik do modelu rodzimego.
  • Walidacja działania stanowiska badawczego.
  • Opracowanie metodyki wykonywania replik śladów kryminalistycznych z zachowaniem indywidualnych charakterystycznych cech umożliwiających przeprowadzenie badań identyfikacyjnych.
Efektami dzałań podjętych podczas realizacji projektu są:
  • opracowanie metody replikacji śladów kryminalistycznych,
  • zudowanie stanowiska badawczego,
  • wykonanie prototypów odlewów łusek, pocisków oraz innych śladów kryminalistycznych przy wykorzystaniu różnych dostępnych materiałów,
  • przystosowanie replik śladów łusek i pocisków dla potrzeb Automatycznego Systemu Identyfikacji Broni ASIB,  
  • opracowanie metodyki wykonywania replik śladów kryminalistycznych.
W ramach projektu REPLIKA CLKP dokonało zakupu mikroskopu pomiarowego z oprzyrządowaniem, którego używa się do oceny jakości wymiarowej wykonywanych replik śladów kryminalistycznych.
Jednym z efektów prac jest stanowisko badawcze do replikacji śladów kryminalistycznych, które skompletowano dzięki zakupom dokonanym w ramach realizacji projektu REPLIKA przez lidera, tj. Politechnikę Wrocławską. Stanowisko badawcze do replikacji śladów kryminalistycznych, zgodnie z zapisami w umowie konsorcjum, zostanie przekazane CLKP. Będzie ono wykorzystywane do wykonywania replik śladów umożliwiających polskiej Policji pełną wymianę danych, np. dotyczących przestępstw z użyciem broni palnej i wynikających z tego zagrożeń, na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Dotychczas w celu ustalenia czy broń, z której odstrzelono naboje, od których pochodzą łuski i pociski zabezpieczone na terenie Polski, była wcześniej użyta na terenie innego kraju, przesyłano do międzynarodowych baz oryginały śladów w postaci łusek i pocisków. Wiązało się z tym niebezpieczeństwo ich utraty bądź celowej zmiany cech śladów elementów broni na nich odwzorowanych. Obecnie, dzięki stworzeniu stanowiska badawczego do replikacji śladów, zamiast oryginałów będzie można przesyłać do innych państw repliki śladów kryminalistycznych.
Możliwość wykonywania replik pozwoli także na stworzenie zbioru replik łusek i pocisków zabezpieczonych na miejscach przestępstw. Taki zbiór będzie zabezpieczał oryginały śladów kryminalistycznych przed ich zużywaniem w trakcie przeprowadzania przez ekspertów mikroskopowych badań porównawczych i identyfikacyjnych.
Repliki śladów posłużą również do tworzenia tzw. testów biegłości, które w sposób niebudzący zastrzeżeń umożliwią weryfikację i podnoszenie zawodowych umiejętności ekspertów kryminalistyki w naszym kraju. Wpłynie to na zwiększenie miarodajności i spójności badań.
Metody powielania śladów kryminalistycznych opracowane w ramach projektu REPLIKA powinny być dalej rozwijane i doprowadzić do stworzenia jednolitego narzędzia do replikacji śladów kryminalistycznych, które mogłoby być wdrożone do produkcji fabrycznej i znalazło zastosowanie w pracy ekspertów innych laboratoriów kryminalistycznych na terenie naszego kraju i poza nim.