Zakończone

Forensic Aid for Vehicle Identification – FAVI

W dniu 29 listopada 2012 r. odbyła się Konferencja zamykająca trzyletnią realizację projekt o nazwie „Forensic Aid for Vehicle Identification – FAVI”.

Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa (Directorate General `Justice, Freedom and Security`) i Komendantem Głównym Policji jako beneficjentem została podpisana wgrudniu 2009 roku. Za realizacją projektu od strony merytorycznej odpowiedzialne było Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

 

Projekt był skierowany do międzynarodowego grona ekspertów kryminalistyki, zajmujących się badaniem oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów oraz służb zwalczających przestępczość samochodową. Głównym celem projektu było utworzenie jednej centralnej bazy danych, dostępnej on-line, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, gdzie dane odnoszące się do identyfikacji pojazdu są zapisywane i wymieniane przez kraje biorące udział w projekcie poprzez zabezpieczoną sieć. Baza danych zawiera informacje dotyczące oznaczeń identyfikacyjnych stosowanych przez producentów w różnych modelach pojazdów i maszyn roboczych – miejsce oznaczenia, sposób naniesienia oznaczenia, wygląd pola numerowego, kształt cyfr, oznaczenia dodatkowe umożliwiające identyfikację pojazdu itp. W bazie danych można również znaleźć informacje na temat różnych sposobów fałszowania numerów identyfikacyjnych przez przestępców. Utworzona baza danych obejmuje dane identyfikacyjne pojazdów ze zbiorów lokalnych poszczególnych krajów. Powstało również międzynarodowe forum dyskusyjne dedykowane rozwiązywaniu problemów, wymiany metod badawczych, informacji o skradzionych pojazdach, najnowszych wdrożeń technologicznych itp. Cała aplikacja wraz z forum dyskusyjnym (oprócz forum krajowego), jak również wprowadzane dane do bazy są w języku angielskim.
Każdy użytkownik, który uzyskał dostęp do aplikacji FAVI, jest informowany o zasadach wprowadzania danych i możliwościach ich wykorzystania tj. informacje można wykorzystywać wyłącznie wewnątrz istniejącego systemu bez dokonywania kopii, drukowania itp. Dane zebrane przez samego użytkownika końcowego mogą być wprowadzone do systemu i ich wprowadzenie jest jednocześnie akceptacją ich wykorzystania przez innych użytkowników – jednakże użytkownik ten również nie ma prawa do kopiowania i drukowania wprowadzonych danych. System Ma możliwość ukrycia przez autora danych wejściowych do konkretnej informacji, co może zastosować lub też nie, poprzez nadanie im odpowiedniego poziomu dostępu. Informacje chronione mogą być informacjami pochodzącymi od producentów samochodów.
W ramach projektu, poza aplikacją, zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem i urządzeniami sieciowymi oraz 23 zestawy sprzętu komputerowego składające się z notebooka, aparatu cyfrowego i skanera. Zestawy te służą do prowadzenia badań numerów identyfikacyjnych pojazdów, zasilana bazy danych aplikacji oraz konsultacji merytorycznych pomiędzy ekspertami. System ten nie jest przeznaczony do wykorzystania komercyjnego.

Aplikacja FAVI sama w sobie może mieć duży wpływ na inne zarówno już istniejące bazy danych, jak i narzędzia. które są w trakcie powstawania. Projekt FAVI umożliwia gromadzenie i wymianę informacji niemających klauzuli poufności. Zbieranie wszystkich informacji w jednej bazie danych tworzy "elektroniczną encyklopedię", która może być aktualizowana na bieżąco. To właściwy kierunek na drodze do integracji i wymiany specjalistycznych informacji. Zarówno szyfrowany dostęp on-line, jak I napisana na potrzeby całej aplikacji polityka bezpieczeństwa, zapewniają wysokie bezpieczeństwo dla przechowywanych w systemie danych.

W chwili obecnej projekt można ocenić na podstawie liczby wpływających do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji wniosków o autoryzowanie nowych użytkowników do systemu FAVI. Obecnie ponad 100 użytkowników z kraju i zagranicy (Austria, Białoruś, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Słowacja, Ukraina, Łotwa, Czechy, Niemcy, Belgia, Holandia, Mołdawia) otrzymało dostęp do aplikacji. Ze względów bezpieczeństwa liczba użytkowników mających dostęp do aplikacji jest ograniczona, ale sukcesywnie będzie zwiększana w miarę wzrostu zainteresowania jej wykorzystaniem.

Osoby zainteresowane uzyskaniem bliższych informacji na temat warunków uzyskania dostępu do systemu FAVI proszone są o kontakt z administratorem: