Zakończone

Badanie prędkości pocisków o niskiej energii

W dniu 17 marca 2015 r. zakończyła się realizacja projektu Nr DOBR/0007/R/ID2/2012/03 pt. „Badanie prędkości pocisków o niskiej energii” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 3/2012 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Projekt realizowany był w oparciu o umowę podpisaną z NCBR w dniu 18.12.2012 r. przez konsorcjum naukowe w składzie:

  • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – lider konsorcjum,
  • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,
  • Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”,
  • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
  • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej.

Całkowity budżet projektu wynosił 4 266 062 zł.

Celem projektu było dokonanie pomiarów prędkości różnego rodzaju pocisków o niskiej energii miotanych z urządzeń do tego przystosowanych, sporządzenie charakterystyk toru lotu, opracowanie tabel strzelniczych, określenie ich maksymalnego zasięgu oraz zbadanie skutków, jakie wywołują po uderzeniu w substancję imitującą ciało ludzkie bezpośrednio i po rykoszecie (określenie skutecznego zasięgu rażenia).

W ramach projektu dokonano zakupu kamery szybkiej do rejestracji toru lotu pocisków wraz z oprogramowaniem umożliwiającym analizę parametrów lotu, radaru dopplerowskiego, urządzeń miotających poddawanych badaniom oraz pocisków do nich. W ramach konsorcjum zaprojektowano i wykonano bramkę pomiarową do pomiaru prędkości pocisków oraz przyrządy do mocowania celów i badań rykoszetów. W oparciu o zakupione i wykonane urządzenia pomiarowe i przyrządy zbudowano kompletne stanowisko badawcze, na którym przeprowadzono zaplanowane badania.

Przedmiotem badań były pociski poruszające się na krótkich dystansach, takie jak śruciny i plastikowe kulki wystrzeliwane z urządzeń pneumatycznych oraz broni palnej niskoenergetycznej, strzały miotane za pomocą łuków oraz bełty za pomocą kusz.

Pomiaru prędkości pocisków dokonywano jednocześnie metodą radiolokacyjną, za pomocą bramek pomiarowych oraz kamer do zdjęć szybkich na specjalnie do tego celu zaprojektowanym i utworzonym stanowisku badawczym.

W dniach 11-13 marca 2015 r. w Olsztynie zorganizowano seminarium naukowo-praktyczne, na którym wszyscy konsorcjanci realizujący projekt zaprezentowali uzyskane wyniki badań. W seminarium uczestniczyli biegli z zakresu badań broni i balistyki z policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, eksperci ze strony gestora oraz przedstawiciele NCBR.

Uzyskane wyniki badań zostały również wydane przez WSPol w Szczytnie w postaci publikacji zwartej pt. „Badanie prędkości pocisków o niskiej energii” przekazanej uczestnikom seminarium.

Dzięki przeprowadzonym badaniom można było określić poziom zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego jakie niesie za sobą używanie pocisków i urządzeń miotających stanowiących przedmiot badań, co może mieć w przyszłości wpływ na kształt przepisów odnoszących się do broni i amunicji.