Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Bezgraniczne
Bezpieczeństwo
 
 
Celem ogólnym instrumentu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającym, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego oraz uchylającym decyzję Rady 2007/125/WSiSW, jest przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. W ramach Instrumentu wskazano następujące cele szczegółowe:
  • zapobieganie przestępczości, zwalczanie przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej, w tym terroryzmu, oraz wzmacnianie koordynacji i zacieśniania współpracy organów ścigania i innych organów krajowych państw członkowskich, w tym z Europolem lub innymi odpowiednimi organami Unii, oraz z odpowiednimi państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi;
  • zwiększanie zdolności państw członkowskich i Unii do skutecznego zarządzania ryzykami związanymi z bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego oraz przygotowanie i ochrona ludzi i infrastruktury krytycznej przed atakami terrorystycznymi i innymi zdarzeniami związanymi z zagrożeniem dla bezpieczeństwa.
Projekty Komendy Głównej Policji zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014-2020 koordynowane merytorycznie przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji:

"Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą"

Wartość projektu: 1 423 100 zł, w tym finansowanie 1 067 325 zł, współfinansowanie 355 775 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Celem projektu jest znaczące zwiększenie możliwości zwalczania przestępstw komputerowych, cyberprzestępczości oraz przestępczości zorganizowanej poprzez budowę zintegrowanego centralnego systemu informacji o plikach (haszach) związanych z działalnością przestępczą (zwanego dalej Centralnym Systemem Haszy – CSH). Budowa systemu ma na celu gromadzenie w specjalnej bazie haszy plików zawierających treści przestępcze np. pedofilskie. Baza zostanie wykorzystana w codziennej analizie i pozwoli na natychmiastową identyfikację cyfrowych treści przestępczych, które znajdują się już w bazie oraz identyfikację plików, których analiza jest zbędna z uwagi na to, że nie zawierają one istotnych z punktu widzenia informatyki śledczej danych. Powyższe wpłynie na znaczące skrócenie czasu pracy organów ścigania w odniesieniu do analiz informatycznych przy jednoczesnym wielokrotnym wzroście ich skuteczności. System pozwoli także na przełamywanie zabezpieczeń kryptograficznych (opartych na haszach). Zostanie również przeprowadzone szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania budowanego systemu CSH, rozszerzenia wiedzy specjalistycznej dotyczącej najnowszych trendów informatyki śledczej, przestrzegania nowej procedury i rozwoju umiejętności analizy śledczej w tym zakresie.

"Innowacyjne narzędzie do akwizycji i zabezpieczenia danych cyfrowych"

Wartość projektu: 2 739 200 zł, w tym finansowanie 2 054 400 zł, współfinansowanie 684 800 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Celem projektu jest opracowanie dedykowanego, kompleksowego i zautomatyzowanego oprogramowania pozwalającego na jak najszybsze i najpełniejsze zabezpieczanie danych cyfrowych (poprzez tworzenie kopii binarnych oraz zabezpieczanie śladów ulotnych) na miejscu zdarzenia przy użyciu nowatorskich metod „sifting collectors” oraz „rapid sampling”. Oprogramowanie pozwoli również na zabezpieczanie szeregu danych ulotnych oraz na ich natychmiastową wstępną analizę. W efekcie realizowanego projektu powstanie nowoczesne narzędzie informatyczne, które w sposób znaczący zwiększy efektywność i zakres zabezpieczanych przez organy ścigania danych cyfrowych. W celu wdrożenia innowacyjnego oprogramowania niezbędne będzie podniesienie kompetencji pracowników i funkcjonariuszy organów ścigania w tym zakresie poprzez przeprowadzenie szkolenia.

"Automatyczny System Identyfikacji Broni kompatybilny z siecią Interpol"

Wartość projektu: 11 919 257 zł, w tym finansowanie 8 939 443 zł, współfinansowanie 2 979 814 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Projekt zakłada zakup narzędzia dla Policji, satysfakcjonującego pod względem technologicznym i funkcjonalnym, kompatybilnego z systemem IBIN (INTERPOL Ballistic Information Network). Urządzenie, którego podstawą jest nowoczesna platforma zbierająca i przechowująca cyfrowe obrazy pocisków i łusek oraz dokonująca zautomatyzowanych przeszukań w technologii 3D, dzięki czemu prawdopodobieństwo uzyskania oczekiwanego wyniku jest znacznie większe niż w tradycyjnej. Serwery bazodanowe systemu są w stanie zarejestrować kilkaset tysięcy obrazów łusek i pocisków. System będzie w pełni zgodny z wymogami technicznymi sieci wymiany IBIN.