Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

25. spotkanie członków grupy roboczej European Paint and Glass Group ENFSI - „Lakiery i szkła”

Data publikacji 18.09.2019

W dniach od 16–18 września 2019 roku w Pradze (Czechy) odbyło się 25 spotkanie członków grupy roboczej European Paint and Glass Group ENFSI - „Lakiery i szkła” tj. ekspertów z zakresu badań mikrośladów, reprezentujących policyjne laboratoria kryminalistyczne, instytuty badawcze oraz uczelnie wyższe z Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Azerbejdżanu i Singapuru.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowała podinsp. mgr Katarzyna Razarenkow, biegła Zakładu Chemii, która w ramach zajęć bloku tematycznego ”Bring cases” zaprezentowała wyniki badań, przeprowadzone w Zakładzie Chemii CLKP pt: ”Refinishing varnish – forensic interpretation of the test results of automotive renovation coatings”. Jak co roku spotkanie poświęcone było omówieniu pracy ww. grupy dotyczącej między innymi aktualizacji wytycznych z zakresu badań mikrośladów, warsztatów tematycznych poświęconych interpretacji wniosków końcowych opinii kryminalistycznej z zakresu badań farb, lakierów i szkieł z uwzględnieniem ilorazu wiarygodności LR jako pomocnego narzędzia biegłego w procesie karnym. Poruszono temat utrzymania współpracy międzynarodowej w celu aktualizacji bazy danych lakierów samochodowych –„Eucap”. Omówiono między innymi wyniki warsztatów szkoleniowych ekspertów z zakresu badań metodą LA-ICP-MS, w celu ilościowej analizy składu pierwiastkowego szkieł oraz podsumowano między innymi projekt badawczy wykonany w ramach współpracy międzynarodowej pomiędzy Kanadą i Szwajcarią zatytułowany „A collaborative approach toward the development of database to suppport evaluative reporting”. Najwięcej czasu poświęcono jednak blokowi tematycznemu dotyczącemu przedstawieniu ciekawych kazusów wykonanych przez biegłych w ramach opinii kryminalistycznych, podczas którego dyskutowano nad metodologią postępowania w trakcie badań laboratoryjnych z materiałem dowodowym w postaci lakierów, farb i szkieł. Omówiono również wyniki międzylaboratoryjnych testów kompetencji z zakresu badań porównawczo-identyfikacyjnych farb dekoracyjnych oraz szkieł.

  • Grupa kobiet i mężczyzn. Uczestnicy 25. spotkania członków grupy roboczej European Paint and Glass Group European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) - „Lakiery i szkła" na tle hotelu "Spiritka"  w Pradze (Czechy).  U góry tytuł spotkania oraz logo ENFSI oraz logo Kriminalistický ústav Praha Policie ČR (Instytutu Kryminalistyki w Pradze)
    25. spotkanie członków grupy roboczej European Paint and Glass Group ENFSI - „Lakiery i szkła