Zamówienia publ. z art. 11 ust. 5 pkt 1 Pzp

Zamówienia publ. z art. 11 ust. 5 pkt 1 Pzp

Ogłoszenia o zamówieniach, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie art. 11 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy, instalacji i uruchomienia plotera frezującego 5-osiowego wraz z jednostką sterującą, oprogramowaniem i przeszkoleniem pracowników na potrzeby projektu badawczo – rozwojowego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr DOB-SZAFIR/06/A/042/01/2020 pt. „Inteligentny system do identyfikacji fałszerstwa cech biometrycznych pisma ręcznego” (RĘKOPIS).

Nazwa i kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:

42611000-2 – obrabiarki specjalnego zastosowania;

30200000-1 – urządzenia komputerowe;

48461000-7 – analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania.

Zgodnie z umową nr 47/21 z dnia 08.06.2021 r.,  udzielono zamówienia na kwotę 499 999,32 zł brutto Wykonawcy: ATMSolutions Sp. z o.o. Sp. K., ul. Kolejowa 311, 05-092 Łomianki

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie art. 11 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp:
 
Dotyczy: dostawy, instalacji i uruchomienia plotera frezującego 5-osiowego wraz z jednostką sterującą, oprogramowaniem i przeszkoleniem pracowników na potrzeby projektu badawczo – rozwojowego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr DOB-SZAFIR/06/A/042/01/2020 pt. „Inteligentny system do identyfikacji fałszerstwa cech biometrycznych pisma ręcznego” (RĘKOPIS).

Nazwa i kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
42611000-2 – obrabiarki specjalnego zastosowania;
30200000-1 – urządzenia komputerowe;
48461000-7 – analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania.

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 4/CLKP/2021/RĘK. stanowiące załącznik do ogłoszenia.
 
Termin składania ofert do dnia: 04.06.2021 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------