Zamówienia publ. z art. 4d ust. 1 pkt 1 Pzp

Zamówienia publ. z art. 4d ust. 1 pkt 1 Pzp

Ogłoszenia o zamówieniach, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy odczynników dedykowanych do sekwenatora kapilarnego 3500 Genetic Analyzer na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/05/01/2018 „Specjalistyczny zestaw folii niskoadhezyjnych do zabezpieczania śladów biologicznych”.

Przedmiot zamówienia:

Polimer POP-4 lub równoważny do elektroforezy w aparacie 3500 Genetic Analyzer – 6 opakowań:

- gotowy do użycia, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie 3500 Genetic Analyzer,

- optymalizowany do użycia w analizach STR, jako medium separacyjne fragmentów DNA w warunkach denaturujących,

- o własnościach i usieciowieniu umożliwiającym prawidłowy rozdział fragmentów STR o długości 35-500 bp,

- o rozdzielczości umożliwiającej precyzyjne zwymiarowanie fragmentów (z maksymalnie dopuszczalnym błędem +/- 0,5 bp),

- w opakowaniu opatrzonym etykietą RFID pozwalającą na śledzenie ważnych informacji, takich jak numer partii i datę ważności,

- umożliwiający wielokrotne napełnianie i używanie kapilar,

- w opakowaniu wystarczającym na 384 próbek,

- z terminem ważności minimum 5 miesięcy od daty dostarczenia.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

33696500-0 – odczynniki laboratoryjne

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy urządzenia do odparowywania próbek wraz z wymiennym blokiem  i materiałami eksploatacyjnymi Reacti-Therm firmy Thermo Scientific na potrzeby projektu badawczego nr DOB-BIO-9/20/01/2018 pt. „Nowoczesne metody wykrywania narkotyków  z wykorzystaniem psów służbowych – referencyjny zestaw próbek substancji narkotycznych do szkolenia i atestacji psów służbowych (NARSAP)”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 13/CLKP/2020/NAR. stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Termin składania ofert do dnia: 12.08.2020 r.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------