Zamówienia publ. w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp