Zamówienia na usługi społeczne

Zamówienia na usługi społeczne zgodne z rozdz. 4 ustawy Pzp

Ogłoszenia o zamówieniach, których przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

Aktulanie brak nowych postępowań