Zamówienia

INFORMACJE PODSTAWOWE
 

Komórka organizacyjna realizująca zamówienia publiczne w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji:

ZESPÓŁ ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
CENTRALNEGO LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO POLICJI

 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie ustawy Pzp przeprowadzane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/clkp.policja.pl

Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP dostępna jest w zakładce e-learnig pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/clkp.policja.pl/elearning