CLKP W TRIADZIE

W 2001 roku w Warszawie podczas spotkania dyrektorów policyjnych laboratoriów kryminalistycznych z Polski (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP), Czech (Kriminalisticky Ustav Praha) i Słowacji (Kryminalisticky a Expertizny Ustav Policajneho Zboru) określono zasady trójstronnej współpracy we wszystkich dziedzinach kryminalistyki o roboczej nazwie TRIADA.

Od tej pory współpraca ta jest realizowana na podstawie corocznego planu działań opracowywanego przez kierownictwo w ramach TRIADY. Na tej podstawie biegli z Polski, Czech i Słowacji udzielają sobie wsparcia merytorycznego w przygotowywaniu i opracowywaniu skomplikowanych opinii kryminalistycznych wymagających zastosowania metod lub pracy specjalistów, którymi nie dysponuje strona zlecająca badania, zobowiązują się do wymiany informacji o stosowaniu lub opracowywaniu nowych metod i technik badawczych, organizują warsztaty robocze z udziałem biegłych, informują i wzajemnie zapraszają na organizowane specjalistyczne szkolenia i konferencje kryminalistyczne.

Dotychczasowa, trwająca ponad dekadę forma współpracy, jest oceniana bardzo wysoko, zarówno przez kierownictwo, jak i samych biegłych. Warsztaty nie tylko przyczyniają się do podwyższenia jakości wydawanych opinii i zwiększenia kwalifikacji przez poznawanie nowych metod badawczych, ale też umożliwiają wymianę doświadczeń oraz podnoszą poziom znajomości języków obcych.

Wzajemne wizyty biegłych odbywają się kilka razy w roku; specjaliści i przedstawiciele kierownictwa dodatkowo biorą udział w konferencjach i sympozjach kryminalistycznych organizowanych lokalnie.