Partnerstwo Wschodnie

Partnerstwo Wschodnie

Program Współpracy Policyjnej z Państwami Partnerstwa Wschodniego to projekt realizowany w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej. W ciągu czteroletniego okresu wdrażania, rozpoczętego w marcu 2014 r., 6 państw Partnerstwa Wschodniego: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina – otrzymuje pomoc ekspercką państw Unii Europejskiej w zakresie europejskich metod zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz standardów zarządzania instytucjami porządku publicznego.

Na początku 2016 roku CLKP przystąpiło do Programu Współpracy Policyjnej w ramach Partnerstwa Wschodniego jako strona udzielająca wsparcia szkoleniowego. Program przyczynił się do wsparcia służb porządku publicznego Armenii, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej w wymiarze praktycznym, ich współdziałania z organami porządku publicznego Unii Europejskiej oraz zacieśnienia współpracy w regionie pomiędzy tymi państwami. Biegli i specjaliści z CLKP przeprowadzili szereg seminariów podnoszących kompetencje grupy docelowej z krajów beneficjentów. Tematyka spotkań obejmowała wszystkie specjalności badań kryminalistycznych tj. badania klasyczne i techniczne dokumentów, badania materiałów audiowizualnych, komputerów, broni, śladów daktyloskopijnych, a także funkcjonujące w ramach CLKP kryminalistyczne bazy danych, system szkoleń kandydatów na biegłych oraz strukturę pionu techniki kryminalistycznej. Działania w ramach projektu odbywały się na przestrzeni całego roku 2016.