ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes)

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji jest członkiem Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych – ENFSI od 1995 roku. Obecnie ENFSI zrzesza 66 wiodące laboratoria kryminalistyczne,  instytuty badawcze i inne podmioty wydające opinie sądowe z różnych krajów Europy. Od 2016 roku ENFSI istnieje w nowej formule prawnej, tj. jako zarejestrowane Stowarzyszenie z sekretariatem w Wiesbaden (Niemcy).

Celem Stowarzyszenia, kierowanego przez pięcioosobowy Zarząd, jest zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju badań kryminalistycznych i nauk sądowych w Europie i na świecie. Do najważniejszych zadań ENFSI należy propagowanie zasad dobrej praktyki laboratoryjnej oraz międzynarodowych standardów i rozwiązań, co ma zapewnić najwyższą jakość badań i zagwarantować wysokie kompetencje personelu badawczego. Cele te ENFSI realizuje poprzez działalność 17 grup roboczych (Expert Working Groups) obejmujących różne specjalności badań kryminalistycznych, a także prowadzenie współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz agencjami Unii Europejskiej (np. CEPOL, EUROPOL).

Współpraca Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w ramach ENFSI polega przede wszystkim na zaangażowaniu biegłych w prace grup roboczych ENFSI, udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach oraz organizowanych przez ENFSI testach biegłości i innych przedsięwzięciach czy inicjatywach, takich jak projekty Monopoly finansowane przez Komisję Europejską czy też implementacja Europejskiego Obszaru Nauk Sądowych (European Forensic Science Area 2020).

 

Więcej informacji na stronie www.enfsi.eu