Wyższa Szkoła Policji

W dniu 26 czerwca 2013 r. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i Wyższa Szkoła Policji podpisały porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej.

Porozumienie obejmuje:

Więcej informacji tutaj

  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych
  • pomoc funkcjonariuszom i pracownikom w zbieraniu materiałów do opracowań naukowych i dydaktycznych
  • organizowanie studiów podyplomowych
  • organizowanie przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym, w tym szkoleń dla biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
  • organizowanie konferencji, seminariów i kursów
  • wymianę pracowników, funkcjonariuszy, nauczycieli akademickich, studentów i słuchaczy w celu poznania i uczestniczenia w życiu obydwu jednostek
  • wymianę doświadczeń na temat procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego w WSPol i CLKP
  • rozwój naukowy funkcjonariuszy i pracowników obydwu jednostek.