Uniwersytet Warszawski

W dniu 11 lipca 2014 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i Uniwersytet Warszawski podpisały umowę o współpracy.

Współpraca ma na celu:
 • inicjowanie i realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych
 • optymalne wykorzystywanie potencjału naukowego i materialnego obu instytucji
 • zacieśnianie współpracy naukowej w zakresie tematyki badawczej prowadzonej przez UW i CLKP
 • prowadzenie wspólnej strategii naukowej umożliwiającej zwiększanie konkurencyjności na forum międzynarodowym
Współpraca ma polegać na:
 • wymianie doświadczeń naukowych, organizacyjnych, technologicznych i informatycznych
 • organizowaniu oraz uczestniczeniu w prezentacjach, konferencjach naukowych, seminariach i szkoleniach organizowanych przez każdą ze stron
 • inicjowaniu programów badawczych oraz realizacji projektów badawczych, w tym przygotowywaniu i realizowaniu projektów z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z UE oraz projektów na zlecenie osób trzecich
 • podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, badawczym, badawczo-rozwojowym i informacyjnym
 • wzajemnym udostępnianiu pomieszczeń oraz  infrastruktury pomiarowej, w szczególności do badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez obie strony
 • wspólnym opracowywaniu zagadnień istotnych dla rozwoju kryminalistyki oraz ich publikowaniu, w szczególnosci publikowaniu wyników uzyskanych w trakcie realizowanych wspólnych projektów badawczo-rozwojowych
 • podejmowaniu wspólnych działań promujących dorobek naukowy i osiągnięcia badawczo-rozwojowe obu stron.

Więcej informacji tutaj